xs
xsm
sm
md
lg

เปิด “เงินอุดหนุนปี 65” ลงท้องถิ่นทั่วประเทศ 2.9 แสนล้าน เฉพาะ “งบก่อสร้าง” อุดหนุนเฉพาะกิจ กว่า 3.9 หมื่นล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สปน. เผยตาราง “เงินอุดหนุน” ท้องถิ่น ปีงบฯ 2565 ก่อนเสนอ ก.ก.ถ.ชุดใหญ่ พรุ่งนี้ พบเป็นเงินอุดหนุนรวมกว่า 2.9 แสนล้าน เจียดให้ กทม. 2 หมื่นล้าน เมืองพัทยา 1.6 หมื่นล้าน อบจ. 1.5 หมื่นล้าน ทน.ได้ 1.3 หมื่นล้าน เทศบาลเมือง 2.5 หมื่นล้าน ส่วน “ทต.-อบต.” จัดสรรผ่าน สถ. 2.1 แสนล้าน อุดหนุนเข้า “กองทุนประชารัฐสวัสดิการ” 2.6 พันล้าน เพิ่มเบี้ยคนพิการ จาก 800 บาท/คน เป็น 1,000 บาท/คน 1.1 ล้านคน แถมเป็นเงิน “ก่อสร้าง” อุดหนุนเฉพาะกิจ กว่า 3.9 หมื่นล้าน

วันนี้ (7 ก.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ในกำกับของสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้เผยแพร่ตารางเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจะนำเสนอ ก.ก.ถ.ชุดใหญ่เห็นชอบในวันที่ 8 ก.ย.นี้

โดยมีภาพรวมดังนี้ วงเงินอุดหนุน 297,780.1287 ล้านบาท จัดสรรให้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) 20,634.7242 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 6.93 จัดสรรให้ เมืองพัทยา 1,686.9069 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.57 จัดสรรให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง (อบจ.) 15,187.1914 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.10

จัดสรรให้ เทศบาลนคร (ทน.) 13,643.7450 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4.58 จัดสรรให้ เทศบาลเมือง (ทม.) 25,730.2625 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8.64 จัดสรรให้ เทศบาลตำบล (ทต.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ผ่าน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) 217,523.2042 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 73.05

งบอุดหนุนดังกล่าว ยังจัดสรรให้กับ่ายเลขานุการ ก.ก.ถ. ได้แก่ สปน. 147 ล้านบาท ให้กับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 579.7385 ล้านบาท

“เป็นเงินอุดหนุน 232,517.4870 ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 39,566.9161 ล้านบาท และยังจัดสรรเข้ากองทุนประชารัฐสวัสดิการ 2,647.3560 ล้านบาท (เงินเบี้ยคนพิการ จาก 800 บาท/คน เป็น 1,000 บาท/คน จำนวน 1,103,065 คน ตามมติ ครม. 28 ม.ค.63 โดยปรับลด 8 รายการ และเพิ่มเป็น 3 รายการ”

สำหรับ เงินอุดหนุน 232,517.4870 ล้านบาท ที่น่าสนใจ เช่น อุดหนุนอาหารเสริม (นมโรงเรียน) 9,899 ล้านบาท อุดหนุนอาหารกลางวัน 22,342 ล้านบาท อุดหนุนเงินจ้างครู 17,973 ล้านบาท อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,455 ล้านบาท อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14,697 ล้านบาท

อุดหนุนค่าใช้จ่ายพยาบาลข้าราชการพนักงานท้องถิ่น 5,983 ล้านบาท อุดหนุนบ้านพักคนชรา 80 ล้านบาท อุดหนุนเบี้ยผู้สูงอายุ 77,096 ล้านบาท อุดหนุนเบี้ยคนพิการ 18,848 ล้านบาท อุดหนุนผู้ป่วยเอดส์ 528 ล้านบาท

อุดหนุนบริหารสนามกีฬา 120 ล้านบาท อุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เจ้าหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในกำกับของท้องถิ่น 1,075 ล้านบาท

อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1,718 ล้านบาท อุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค 69 ล้านบาท และอุดหนุนค่าฉีดวัคซีนสุนัขบ้า 349 ล้านบาท เป็นต้น

ในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 39,566.9161 ล้านบาท ที่น่าสนใจ อุดหนุนทีวีผ่านดาวเทียม 3.4 ล้านบาท อุดหนุนครุภัณฑ์ CCTV 252 ล้านบาท อุดหนุนก่อสร้างอาคาร เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 633 ล้านบาท สถานสงเคราะห์คนชรา 5 ล้านบาท อาคารเรียนสังกัด อปท. 588 ล้านบาท ก่อสร้าง รพ.สต. 238 ล้านบาท ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 684 ล้านบาท

“อุดหนุนก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 2,382 ล้านบาท อุดหนุนก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ 1,459 ล้านบาท อุดหนุนก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงชนบท 29,768 ล้านบาท อุดหนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1,794 ล้านบาท อุดหนุนจัดการขยะสิ่งฏิกูล 658 ล้านบาท ก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนสังกัด อปท. 20 ล้านบาท สร้างหอกระจายข่าว 1.3 ล้านบาท”

โดยในปีงบประมาณ 2565 ได้ประมาณการรายได้ อปท.ไว้ 708,060 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น