xs
xsm
sm
md
lg

สกัด! ผู้บริหารท้องถิ่น เปย์ “งบลงทุน 20%” พัฒนาแต่โครงสร้างพื้นฐาน-สร้างถนน-ซื้อที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สกัด! ผู้บริหารท้องถิ่น เปย์ “งบลงทุน 20%” พัฒนาแต่โครงสร้างพื้นฐาน-สร้างถนน-ซื้อที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง “บิ๊กป๊อก” ไฟเขียว 2 ก.กลาง “เทศบาล-อบต.” ออกประกาศปรับมาตรฐานผู้บริหารฉบับใหม่ เน้นใช้งบ 20% ทั้งพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน งบอุดหนุนกิจการไฟฟ้า ประปา การศึกษา หรือพัฒนาอื่นที่ ก.ท./ก.อบต.เห็นชอบ

วันนี้ (4 พ.ค. 64) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ที่ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และประธานกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)

โดยให้ปรับปรุงประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 2 ระดับ ซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2564 โดยประกาศฉบับนี้ยังมีผลต่อการปรับปรุงตำแหน่งของสายงานบริหาร อำนวยการ ใน อบต.และเทศบาลด้วย

ทั้งนี้ เป็นประกาศฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยให้ยกเลิกประกาศฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางทั้ง 2 ระดับแล้ว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการทั้ง 2 อปท.

ประกาศฉบับนี้ ปรับปรุงในข้อที่ 11.5 ของประกาศ ก.ท. และข้อ (4) ว่าด้วย "งบเพื่อการพัฒนา" ทั้งนี้ ให้หมายถึง เทศบาล หรือ อบต. ที่จะ "ตรารายจ่ายเพื่อการลงทุน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ให้ระบุว่า จะต้องเป็นงบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านบุคลากร ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน งบอุดหนุนเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้า ประปา หรือด้านการศึกษา หรืองบเพื่อการพัฒนาอื่นที่ ก.ท.หรือ ก.อบต.เห็นชอบ

“โดยสำนักงาน ก.ท.หรือสำนักงาน ก.อบต.จะต้องแจ้งเป็นหนังสือ ในปีที่ผ่านมามีสัดส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)”

สำหรับ "งบเพื่อการพัฒนา" ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ระบุว่า งบลงทุนสัดส่วนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ท้องถิ่นทั้ง 2 ระดับจะจัดสรรเพื่อเป็นรายการจัดหาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรืองบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดไว้แต่เดิม โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับ ก.กลางเห็นชอบมาตั้งแต่เดือน ก.พ. 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...