xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลง OECD ย้ำยึดหลักธรรมาภิบาล ต้านทุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประยุทธ์” กล่าวถ้อยแถลง OECD ย้ำ รัฐบาลไทยยึดหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

วันนี้ (23 มี.ค.) เมื่อเวลา 17.30 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย ซึ่งตรงกับเวลา 11.30 น. ของกรุงปารีส) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบวิดีทัศน์ ในพิธีเปิดงานสัมมนา 2021 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยเวทีนี้จัดขึ้นโดย องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) เพื่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลแนวความคิดและการปฏิบัติ สำหรับปีนี้ OECD ให้ความสำคัญกับบทบาทของความซื่อตรงและต่อต้านการทุจริตในการฟื้นตัวอย่างยืดหยุ่นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งการมีส่วนร่วมของไทยในเวทีนี้จะเป็นโอกาสในการนำเสนอบทบาทของรัฐบาลไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของความท้าทาย

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการเสริมสร้างความซื่อตรง โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ได้ประเมินตนเองตามกรอบของ OECD ครบทุกมิติ นำข้อเสนอแนะของ OECD มาเป็นมาตรการในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนำมาปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารราชการ ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่บนความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) ผ่านช่องทางและความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีต่างๆ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของรัฐ ผ่านการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลเพื่อต่อต้านการทุจริต

“ขอบคุณ OECD สำหรับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้โครงการ OECD-Thailand Country Programme ซึ่งในเดือนเมษายน 2564 ไทยจะมีการเปิดตัวรายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ ระยะที่ 2 หวังว่าไทยจะเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆ ได้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า การสานพลังร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นพลังสำคัญ ทั้งนี้ ช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ประเทศไทยแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บูรณาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างรอบด้าน จึงทำให้ตอบสนองต่อวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเหลือประชาชนได้ทั่วถึงทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม และส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากนานาประเทศ” นายกรัฐมนตรีกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...