xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้อำนวยการการท่าเรือฯ รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นางอัฌนา พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล (รอง อทร.(บค)) ได้รับรางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่นจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีฯ และมอบโล่รางวัลฯ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิดหลัก “แรงงานสตรี รวมพลังฝ่าวิกฤต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีทำงานทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง สามารถปรับตัว พัฒนาตนเองให้ทันโลก ทันเหตุการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ให้สตรีได้รับสิทธิอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งรางวัลสตรีทำงานดีเด่นพิจารณาจากการมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนกิจกรรมด้านแรงงาน หรือกิจกรรม/ผลงานที่สอดคล้องกับแนวคิดหลัก เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด มีประสิทธิภาพ ทำประโยชน์ให้แก่สังคมด้านแรงงาน และส่งเสริมพัฒนาองค์กรและบุคคลในองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า


ทั้งนี้ รอง อทร.(บค) ได้รับการพิจารณาตามผลงานที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมด้านแรงงาน และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการสหภาพแรงงานฯ สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานดำเนินการตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เข้าร่วมการบรรยายและแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ “ปรับฐานความคิดกับผลประโยชน์ทับซ้อน” ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อร่วมกันป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เป็นบุคคลต้นแบบ (Role Model) ในฐานะผู้บริหารสตรีคนเดียวที่ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้อำนวยการ กทท. ซึ่งมีบทบาทส่งเสริมให้พนักงานสตรีตระหนักและมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่ 31 (31th Regular Session of the IMO Assembly)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบทบาทของสตรีให้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญด้านการขนส่งทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนพลังของสตรีและเด็กหญิงทั่วโลกให้มีความเท่าเทียมทางเพศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ณ สหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บริหารหลักที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้จัดทำและอนุมัติโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ โครงการศึกษาดูงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พร้อมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชา “สร้างฝายได้มากกว่าน้ำ” มาจัดทำโครงการ “ฅน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน” ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้านอุทกภัย ภัยแล้งและภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเชียงราย และยังเป็นผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา เช่น กิจกรรม “การท่าเรือฯ ร่วมใจสู้ภัย COVID-19” ให้แก่ชุมชนแรงงานรอบ กทท. ฯลฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น...