xs
xsm
sm
md
lg

ครม.รับทราบข้อสังเกต กม.ทำแท้ง จาก กมธ.วิสามัญฯ เตรียมพร้อมทุกด้านก่อนบังคับใช้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.รับทราบข้อสังเกต “กฎหมายทำแท้ง” จาก กมธ.วิสามัญฯ เตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้

วันนี้ (2 ก.พ.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าสืบเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เกี่ยวกับความผิดฐานทำให้แท้งลูก หรือ “กฎหมายทำแท้ง” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ทางสภาผู้แทนราษฎรจึงเสนอ ครม.เพื่อพิจารณา ซึ่งวันนี้ ครม.ได้รับทราบข้อสังเกตและเห็นชอบให้ดำเนินการ มีสาระสำคัญดังนี้

1. เพิ่มเติมเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 2. ให้แพทยสภาปรับปรุงข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาตรา 301 และมาตรา 305 โดยเร่งด่วน

3. ให้กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมาตรการการบริการให้กับผู้หญิงที่มารับบริการ โดยให้ศูนย์บริการภาครัฐทุกแห่งจัดให้มีบริการปรึกษาทางเลือกและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ การยุติการตั้งครรภ์อย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีศูนย์บริการในโรงพยาบาลของรัฐอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือดูแลผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการทำงานทุกปี โดยเสนอต่อกรรมการที่กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งขึ้น และกำหนดมาตรการควบคุมการจำหน่ายยาที่ผิดกฎหมายที่จะนำมาใช้ในการทำแท้งเองหรือการทำแท้งเถื่อน และดำเนินการกับหมอเถื่อนหรือคลินิกถึงอย่างจริงจัง


กำลังโหลดความคิดเห็น...