xs
xsm
sm
md
lg

มติสภาฯ 276 ต่อ 8 เห็นชอบร่าง กม.ทำแท้งได้โดยมีเงื่อนไข

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก 276 ต่อ 8 เสียง เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา เพื่อแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ภายหลังกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไข ได้แก่ การกำหนดอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยมีเงื่อนไข และการลดโทษหญิงที่ยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนเองแท้งลูก เมื่ออายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ จากไม่เกิน 6 เดือนเป็น 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ทั้งนี้ การแก้ไขกฎหมายให้การทำแท้ง ทำได้หากแพทย์รับรองให้จำเป็นต้องกระทำจากความเสี่ยง หรือเชื่อได้ว่าทารกที่จะคลอดออกมามีความผิดปกติ ทุพพลภาพอย่างร้ายแรง หรือหญิงที่ยืนยันต่อแพทย์ว่ามีครรภ์จากการกระทำผิดทางเพศ และการแก้ไขกฎหมายให้หญิงที่มีอายุครรภ์ 12 แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ หรือประมาณ 4-5 เดือน ที่ยืนยันจะยุติการตั้งครรภ์ หลังรับคำปรึกษาจากแพทย์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และหน่วยง่านที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อาทิเช่น ปัญหาการท้องไม่พร้อม เป็นต้น

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้วุฒิสภา นำไปพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน ก่อนส่งร่างกฎหมายกลับไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป