xs
xsm
sm
md
lg

รัฐบาลเผยผลสำรวจส่วนใหญ่พอใจเชื่อมั่นแก้ปัญหา ชี้เดือดร้อนค่าครองชีพขอให้ควบคุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ (แฟ้มภาพ)
โฆษกรัฐบาล เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในระดับมาก-มากที่สุด ของขวัญปีใหม่ควบคุมราคา หลังเดือดร้อนค่าครองชีพสูง

วันนี้ (20 ม.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2564 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศในระดับมากถึงมากที่สุดที่ ร้อยละ 45.5 และประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุดที่ ร้อยละ 47.2 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้ส่งเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 46,600 คน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2563

ผลการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2564 ได้แก่

- ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากให้รัฐบาลในปี 2564 ใน 5 อันดับแรก คือ ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา (ร้อยละ 79.4) เพิ่มมาตรการ/สวัสดิการต่างๆ เช่น โครงการคนละครึ่ง เบี้ยยังชีพคนชรา (ร้อยละ 27.1) แก้ปัญหาด้านการเกษตร เช่น จัดหาตลาดรองรับผลผลิต แก้ปัญหาราคาพืชตกต่ำ (ร้อยละ 19.7)แก้ปัญหาการว่างงาน (ร้อยละ 15.1) ชดเชยรายได้ที่สูญเสียจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ร้อยละ 12.9)

- ความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับในปี 2563 ใน 5 อันดับแรกของ คือ ค่าครองชีพสูง เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ร้อยละ 75.2) ปัญหาจากการทำการเกษตร เช่น ต้นทุนสูง ผลผลิตราคาตกต่ำ (ร้อยละ 40.4) ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 27.8) รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย/รายได้ลดลง (ร้อยละ 19.8) และหนี้สินในระบบ/นอกระบบ (ร้อยละ 15.0)

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 17 มิถุนายน 2545 ที่ให้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความต้องการของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ รวมทั้งจะเป็นข้อมูลให้รัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่น นำไปเป็นแนวทางในการติดตาม วางแผนกำหนดนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...