xs
xsm
sm
md
lg

ครม.รับทราบผลสำรวจการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ปชช.ให้คะแนนรัฐป้องกันโควิด 7.18 เต็ม 10

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.รับทราบผลสำรวจการใช้ชีวิตวิถีใหม่ของประชาชน ให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการป้องกันโควิด-19 จาก 10 คะแนน ได้ 7.18 ระบุ ปชช.ได้รับผลกระทบรายได้ กทม.หนักสุด 
วันนี้ (12 ม.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตวิถีใหม่ในปี 2563 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้สอบถามประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 6,970 ​คน ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 พบว่า ในด้านของการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเมื่อออกนอกบ้าน ประชาชนสวมหน้ากากออกจากบ้านมากที่สุดร้อยละ 96.7 รองลงมาคือ สวมหน้ากากเมื่อต้องพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้อง ร้อยละ 94.8 และตรวจวัดไข้ก่อนเข้าไปยังสถานที่ต่างๆ ร้อยละ 91.7

ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรค พบว่า ประชาชนใช้แอปพลิเคชันไทยชนะสแกนเข้าออกห้างร้านมากที่สุดร้อยละ 62.2 รองลงมาคือ ชำระเงินผ่านทางออนไลน์แทนเงินสด ร้อยละ 45.7 และซื้อสินค้าออนไลน์ ร้อยละ 44.4 ด้านมาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าควรสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวภายในประเทศ ร้อยละ 58.3 รองลงมาคือ ปิดประเทศเพื่อไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจได้เลยจนกว่าสถานการณ์จะสงบ ร้อยละ 47.3 และให้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะหมดไป ร้อยละ 40.3

ด้านผลกระทบต่อรายได้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนร้อยละ 71.2 ระบุว่า ได้รับผลกระทบด้านรายได้ โดยประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบมากที่สุดร้อยละ 76.7 รองลงมาคือ ชายแดนภาคใต้ร้อยละ 75.3 และภาคใต้ร้อยละ 73.5 โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบร้อยละ 78.1 จะแก้ปัญหาด้วยการประหยัดเพิ่มขึ้น รองลงมาร้อยละ 49.3 จะปรับเปลี่ยนชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และร้อยละ 23.7 รอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาล ส่วนเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือมากที่สุด คือ การลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 67.8 การแก้ปัญหาค่าครองชีพสูงร้อยละ 51.1 และการช่วยเหลือจากภาครัฐร้อยละ 33.2

ขณะที่ด้านความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการดำเนินมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นเฉลี่ย 7.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ส่วนความสุขในการดำรงชีวิต ประชาชนให้คะแนนความสุขเฉลี่ย 7.22 คะแนน

นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติยังมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ คือ ควรมีมาตรการจูงใจประชาชนให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการสัมผัสเชื้อโควิด-19 เช่น การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือให้ส่วนลดสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ การประกวดการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำกิจกรรมประจำวัน และควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานหรือสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อ และการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้สนใจที่จะทำอาชีพเสริม


กำลังโหลดความคิดเห็น...