xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจฯ ถกหน่วยเกี่ยวข้องเร่งหาทางออกเงินเยียวยาครอบครัวครูที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบชายแดนใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ตรวจการแผ่นดินถกหน่วยงานรัฐเร่งหาทางออกเงินเยียวยาครอบครัวครูที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบชายแดนใต้

วันนี้ (31 ต.ค.) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณเมื่อวันที่ 30 ต.ค. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีครอบครัวหรือทายาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตและพิการอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ไม่ได้รับงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาเป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา สะบ้าย้อย เทพา จะนะ นาทวี ได้สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้กับทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งอาชีพครูเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของผู้ก่อเหตุความรุนแรง เพราะเป็นเป้าหมายอ่อนแอ ไม่สามารถที่จะป้องกันตนเองได้ จึงจะต้องระดมทุกฝ่ายเข้ามาแก้ไขปัญหา นอกจากด้านความปลอดภัยแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้มีการจัดสวัสดิการ การดูแลด้านขวัญกำลังใจและการช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตและพิการจากสถานการณ์ความไม่สงบ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) เพื่อขอรับการช่วยเหลือเยียวยาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตและพิการ รายละ 4,000,000 บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2556 เรื่องการสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ปัจจุบันครอบครัวหรือทายาทของครูผู้เสียชีวิตยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาใดๆ จึงได้มีการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

สำหรับการประชุมได้หารือถึงข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยพบว่าขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการครูและบุคลาการทางการศึกษาผู้เสียชีวิตและพิการอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว แต่เนื่องจากมีข้อเท็จจริงบางประเด็นยังไม่ได้ข้อยุติ ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะว่า ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งประสานความร่วมมือกับกรมบัญชีกลางในการพิจารณาร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการครูและบุคลาการทางการศึกษาผู้เสียชีวิตและพิการอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ และควรตั้งงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก และตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบอุดหนุนโครงการช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฯลฯ จะทำให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม และหากไม่เพียงพอก็อาจจะขอสนับสนุนจากรัฐบาลได้ 

อย่างไรก็ตาม อยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพราะกระบวนการเบิกจ่ายงบอุดหนุนเงินช่วยเหลือนั้นมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาหลายขั้นตอนและต้องมีความรอบคอบ เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตนั้นสามารถเดินหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...