xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติโครงการกระตุ้น ศก. พัฒนาปาล์ม เนินทรายงาม ท่องเที่ยว สถานประกอบการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล แถลง ครม.เคาะ 4 โครงการกระตุ้นศก. พัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ยกระดับบุคลากรท่องเที่ยวไทย พัฒนาเนินทรายงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และโครงการต้นแบบ สร้างสถานประกอบให้มีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

วันนี้ (28 ต.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันสู่ Oleochemical แบบครบวงจรภายหลังผลกระทบ Covid-19 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเตรียมพร้อมและสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเข้าสู่ระบบมาตรฐานให้มีการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เกษตรผู้ผลิตทะลายปาล์ม โรงสกัดน้ำมันปาล์ม และโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม (Roundtable on Sustainable Plam Oil - RSPO) 
 
กิจกรรม • เตรียมความพร้อมโดยให้ความรู้ จัดอบรม และเป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม และโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันในพื้นที่เป้าหมายให้สามารถเข้าสู่มาตรฐาน RSPO • จัดทำห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ รองรับการจัดทำมาตรฐาน RSPO และให้บริการวิเคราะห์คุณภาพปาล์มน้ำมัน • พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ Oleochemical ที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ โดยประกอบเครื่องต้นแบบสกัดวิตามินเอ และอุปกรณ์กลั่นแยกกรดไขมันที่มีมูลค่าสูง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง • อบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ ระนอง และนครศรีธรรมราช ไม่น้อยกว่า 200 ราย งบประมาณ 22,064,600 บาท โดยมีกรอบระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

2. โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรท่องเที่ยวไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนาการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

กิจกรรม • คัดเลือกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย • จัดอบรมและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงาน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 7 กลุ่ม หลักสูตรการอบรม 18 ชั่วโมง (3 วัน) ครั้งละ 250 คน จำนวน 48 ครั้ง รวม 12,000 คน งบประมาณ 66,681,600 บาท โดยมีกรอบระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

3. โครงการพัฒนาเนินทรายงาม (Sand Dune) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามเส้นทางท่องเที่ยว Scenic Route ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune) อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้นแบบ รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ตามเส้นทางท่องเที่ยว Scenic Route สร้างศักยภาพการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (Thailand Riviera)

กิจกรรม • จ้างที่ปรึกษาสำรวจและรวบรวมข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงามและพื้นที่เชื่อมโยง • ก่อสร้างและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นขั้นพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม • จัดอบรมบุคลากรทุกภาคส่วน จำนวน 8 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนครั้งละไม่น้อยกว่า 50 คน
• จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว

งบประมาณ 19,126,300 บาท โดยมีกรอบระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

4. โครงการต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism Services) เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง ของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้ความรู้และยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการให้สามารถปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)

กิจกรรม • คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 10 ประเภทกิจกรรมในแต่ละจังหวัด • จัดอบรมผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการให้สามารถปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน SHA ในพื้นที่ 4 จังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) ระยะเวลา 2 วัน
งบประมาณ 4,059,800 บาท กรอบระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)


กำลังโหลดความคิดเห็น...