xs
xsm
sm
md
lg

กรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 58 ปี มุ่งสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน โดยตลอดระยะเวลา 57 ปีที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ ด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว เสริมสร้างกองทุนชุมชนให้มีธรรมภิบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชน ตลอดจนการสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน ให้สามารถเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและให้ประชาชนมีความสุข รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดเป็นคำขวัญที่สำคัญ และเข้าใจง่ายๆ คือ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”

ทั้งนี้ จากการทำงานหนักที่ผ่านมาตลอด 57 ปี กรมการพัฒนาชุมชนได้รับการยอมรับจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมอบหมายภารกิจสำคัญอยู่เสมอเช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งกรมฯ ได้ศึกษาโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทำให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน ใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานและตั้งเป้าหมาย โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนว่า เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ในปี 2565
#กรมการพัฒนาชุมชน #ChangeForGood
กำลังโหลดความคิดเห็น...