xs
xsm
sm
md
lg

พช.สุดปลื้ม คว้า 2 รางวัลเกียรติยศอันทรงคุณค่า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการพัฒนาชุมชน คว้า 2 รางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส

วันนี้ (14 ก.ย.) ที่ตึกสันติไมตรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น และรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลฯ

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับรางวัลฯ 2 รางวัลในวันนี้ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานที่จะส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รางวัลแรก เป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อเงินงบประมาณ ใส่ใจความทุกข์ร้อนและบำรุงสุขของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทำการอันเป็นการละเมิดแก่ประชาชน ทั้งในระดับหน่วยงานด้วยโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และระดับบุคคลด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาชุมชน การเงิน การคลัง การพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด และวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแก่บุคลากรทุกคนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 รวมถึงส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยการได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่นในครั้งนี้ เป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกรมการพัฒนาชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ ศักยภาพ และความตั้งมั่นของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและแบบแผนของทางราชการ

ส่วนรางวัลที่ 2 เป็นรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี กรมการพัฒนาชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญในประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน/ตำบลทั่วประเทศ ที่จะได้รับจากการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสามารถที่จะบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในเวลาเดียวกันเพื่อพัฒนาความเจริญให้เกิดขึ้นอย่างทันต่อสถานการณ์ ในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งความสำคัญของการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นเครื่องมือบริหารความสำเร็จของรัฐบาลให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้ตามเป้าหมายที่สัญญาไว้กับประชาชนและที่แถลงต่อรัฐสภา เพราะเป็นปัจจัยสนับสนุน การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากเม็ดเงินที่ใช้จ่ายไปพัฒนาท้องถิ่นชุมชนในรูปแบบต่างๆ ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของกลไกในระบบเศรษฐกิจฐานรากซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งลดเงื่อนไขและปัญหาทางสังคมของประเทศในภาพรวม การได้รับรางวัลในครั้งนี้ยังเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรในสังกัดทุกระดับด้วย จึงรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่กรมการพัฒนาชุมชนสามารถบริหารจัดการด้านการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลจนได้รับ “รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย ระดับดี” ประจำปีงบประมาณ 2562

“อย่างไรก็ดี รางวัลที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับในวันนี้ เป็นรางวัลที่สูงค่า เป็นความภาคภูมิใจ ของชาวกรมการพัฒนาชุมชน มิใช่เพียงรางวัลที่ได้รับมา แต่ต้องรักษาและดำรงไว้ให้ยั่งยืน ทุกๆ ความสำเร็จคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้” นายสุทธิพงษ์กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...