xs
xsm
sm
md
lg

ศาล รธน.ตีตกคำร้อง ขอสั่ง ป.ป.ช.จ่ายสินบนค่าพยานหลักฐานยึดทรัพย์ “ทักษิณ”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง “เสฐียร ศรีเมือง” ขอวินิจฉัยสั่ง ป.ป.ช.จ่ายสินบนค่าพยานหลักฐานยึดทรัพย์ “ทักษิณ” ชี้ยื่นไม่เป็นตามหลักเกณฑ์เหตุศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดยกฟ้องแล้ว

วันนี้ (12 ต.ค.) เว็บไซต์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยกรณีนายเสฐียร ศรีเมือง ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยสั่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ่ายสินบนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ตนเองตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบว่าด้วยการจ่ายสินบนในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) 2549 ข้อ 6 (1) (ง) เนื่องจากเป็นผู้ยื่นเอกสารพร้อมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นหน่วยธุรการของ คตส. จนต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดง ที่ อม.1/2553 ให้ทรัพย์สินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ตกเป็นของแผ่นดิน

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องนายเสฐียรได้มีการยื่นฟ้องเรื่องนี้ต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองสูงสุดซึ่งมีคำพิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่ามติของ ป.ป.ช.ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากการชี้ช่องหรือให้ข้อมูลข้อเท็จจริงของนายเสฐียร ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีหมายเลขแดง ที่ อม.1/2553 ที่จะถือได้ว่านายเสฐียรเป็นผู้แจ้งเบาะแสและมีสิทธิได้รับเงินสินบนตามระเบียบฯ ดังกล่าว ดังนั้น การยื่นคำร้องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นกรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีของตุลาการศาลปกครองกลาง และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นเรื่องที่ศาลอื่นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 47 (4) และมาตรา 46 วรรคสามบัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ดังนั้น นายเสฐียรจึงไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...