xs
xsm
sm
md
lg

‘นฤมล’ ลั่น การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เร่งดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและสตรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เผยข้อมูลติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เน้นย้ำ การพัฒนาต้องได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน และตอบโจทย์ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและสตรี
ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการให้ทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเสมือนผู้นำของแต่ละจังหวัด และให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบดูแลแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ประสานงาน ให้คำปรึกษา รับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ ทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอในการขอรับการช่วยเหลือ เพื่อให้รัฐบาลได้นำไปวางแผนและร่วมกันขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รมช.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายที่จะดำเนินการหลายโครงการ ไม่เพียงแค่จังหวัดน่านและแพร่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเท่านั้น แต่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการต่างๆ ที่กระทรวงแรงงานมีให้บริการในทุกจังหวัดที่มีหน่วยงานของกระทรวงตั้งอยู่ และจากการลงพื้นที่จังหวัดน่าน-แพร่ ที่ผ่านมา ได้รับฟังข้อมูลการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ทั้งสถานการณ์แรงงานของจังหวัดแพร่และน่าน ความต้องการแรงงาน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การคัดกรอง และการขับเคลื่อนจากหน่วยงานอื่นๆ ภายในจังหวัด เช่น การบริการจัดการแหล่งน้ำ โครงการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและน้ำท่วม ในแต่ละช่วงของฤดูกาล พบว่า ทั้งสองจังหวัด (แพร่ และ น่าน) ยังมีความต้องการให้ส่งเสริมและสนับสนุน การเป็นศูนย์ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรของประเทศไทย ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งให้พัฒนาทักษะฝีมือให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและสตรี เพื่อเข้าสู่ระบบการจ้างงาน หรือเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามวัย


ประเด็นด้านการท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 จังหวัด มีสนามบิน จึงสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเทียวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน จังหวัดจึงเสนอให้สนับสนุนการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของสายการบินในการนำเครื่องบินลงจอด รมช.แรงงาน ในฐานะที่รับผิดชอบพื้นที่ของ 2 จังหวัดดังกล่าว จะขอรับข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำเสนอให้แก่รัฐบาลได้ทราบเพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป

“สำหรับปัญหาเรื่องภัยแล้งและน้ำท่วมตามฤดูกาล กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน เสนอโครงการเร่งด่วน เช่น โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อทำถังเก็บน้ำไว้ใช้ในชุมชน และโครงการขุดลอกฝาย เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน เป็นต้น” รมช.แรงงาน กล่าวท้ายที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น...