xs
xsm
sm
md
lg

เปิดเว็บ ThaiME พบ 1 เดือน “โครงการเงินกู้สู้โควิด” ผ่านแล้ว 22 โครงการ ครม.ไฟเขียว แล้ว 3.8 แสนล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดเว็บ ThaiME 1 เดือน พบ “โครงการเงินกู้สู้โควิด” ผ่าน ครม.แล้ว 22 โครงการ เห็นชอบ ใช้เงินกู้แล้ว 3.8 แสนล้านบาท หลัง “บอร์ดกลั่นกรองแผนงาน” ดันตามแผนเงินกู้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบโควิด-19 ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินฯ 1.1 ล้านล้านบาท

วันนี้ (14 ส.ค.) มีรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ ( 13 ส.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ 3 โครงการ วงเงินรวม 1.1 พันล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

โดยเป็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร วงเงิน 203 ล้านบาท และ โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตกด้วย BCG โมเดล (Bioeconomy Circular Economy Green Economy : BCG Model) วงเงิน 115 ล้านบาท มีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานรับงบประมาณทั้ง 2 โครงการ

ขณะที่ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นหน่วยงานรับงบประมาณ วงเงิน 863 ล้านบาท ใน “โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน”

ล่าสุด พบว่า เว็บไซต์ ThaiME ของสภาพัฒน์ เผยแพร่โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ตั้งแต่ดำเนินการกลั่นกรองมา 2 เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 19 โครงการ ไม่รวม 3 โครงการที่ผ่าน ครม.เมื่อวานนี้ ประกอบด้วย

โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ของกระทรวงการคลัง วงเงิน 1.7 แสนล้านบาท ,แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท

โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงการคลัง 3,492,666,000 บาท ,โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20,345,643,000 บาท

โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2 หมื่นล้านบาท, โครงการ “กำลังใจ” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2.4 พันล้านบาท, โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9,805,707,000 บาท, โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน มหาดไทย 4,787,916,000 บาท

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) กรมส่งเสริมการเกษตร 169,885,000 บาท,โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)กรมการท่องเที่ยว 15,000,000 บาท, โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 741,588,000 บาท

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มหาดไทย 1,080,586,000 บาท โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ กรมการปกครอง มหาดไทย 2,701,876,000 บาท, โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 246,699,000 บาท

โครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกโควิด-19 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 896,640,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุสำหรับ โควิด-19 ของประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 48,657,400 บาท, โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอันตราย และโรคติดเชื้อ โควิด-19 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,939,400 บาท

โครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อ โควิด-19 เพื่อการพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50,240,400 บาท

นอกจากนั้น ยังมีโครงการแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงานที่ 3.2 (รอบ 2) โครงการระดับจังหวัด ที่ครม.เห็นชอบ เมื่อ 4 ส.ค. โครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด จำนวน 157 โครงการ วงเงินรวม 884.62 ล้านบาท

ทั้งนี้ พบว่า ตลอด 1 เดือน ครม.เห็นชอบใช้เงินกู้แล้ว 388,323,960,684 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...