xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับพิจารณาปม “อดีต สนช.” ถูกตัดสิทธิสรรหานั่ง กสม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยผู้ตรวจการแผ่นดิน รับพิจารณาตัดสิทธิเข้ารับสรรหา กสม. เหตุเป็นอดีต สนช. ให้ประธาน กสม.แจง และเร่งหาข้อมูล

วันนี้ (11 ก.ค.) นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ นางจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร และ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ประกอบกับ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 46 กรณีคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาลักษณะต้องห้ามและวินิจฉัยว่า ทั้ง 2 คน มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และถูกตัดสิทธิในการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในขณะที่คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กลับวินิจฉัยให้อดีต สนช.ไม่มีลักษณะต้องห้ามและลงมติเลือกเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ป.ป.ช.ได้ ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่า การกระทำของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักความเสมอภาค ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนโดยตรง จึงเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 และมาตรา 27

นายรักษเกชา กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า เนื่องจากเป็นคำร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนระบุว่า ตนได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงจากกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงรับเรื่องไว้พิจารณาก่อน และเบื้องต้นได้สั่งให้สำนักกฎหมายและคดีเร่งตรวจสอบรวบรวมข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งมีมากพอสมควรเพื่อเสนอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยต่อไป และเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน รอบคอบ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือขอให้ประธานกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...