xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เห็นชอบอาเซียนประกาศความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล แถลง ครม.เห็นชอบอาเซียนประกาศความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมฯ ดูแลกลุ่มเปราะบาง

วันนี้ (9 มิ.ย.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อกลุ่มเปราะบางในอาเซียน (Joint Statement of the ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development on Mitigating Impacts of COVID-19 on Vulnerable Groups in ASEAN) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ซึ่งจะมีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563

มีสาระสำคัญคือ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ในการตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตความเป็นของเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สุงอายุ ผู้ยากไร้ กลุ่มคนชายขอบในสังคม รวมถึงความจำเป็นในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนเหล่านี้อย่างเร่งด่วน โดยให้คำมั่นว่าจะดำเนินการและผลักดันในประเด็นต่อไปนี้


1. สร้างหลักประกันการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมในเวลาที่เหมาะสม ด้วยการจัดสรรงบประมาณภาครัฐที่เพียงพอสำหรับการช่วยเหลือสังคม 2. ปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรี 3. สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้นักสังคมสงเคราะห์


4. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับชาติและความร่วมมือระหว่างสาขาในระดับอาเซียน 5. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังการสิ้นสุดของการแพร่ระบาดแบบบูรณาการและครอบคลุม 6. ยึดมั่นที่จะพัฒนาแผนงานและมาตรการต่อเนื่องที่ผนวกรวมประเด็นคนพิการ คำนึงถึงมิติชายหญิง ตระหนักถึงมิติด้านอายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของเด็ก


กำลังโหลดความคิดเห็น