xs
xsm
sm
md
lg

“จุรินทร์” ลุยแก้ระเบียบ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย รมว.พณ.ประชุม สทพ. พร้อมลุยแก้ระเบียบ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเข้าถึงความเป็นธรรม ย้ำ ร้องเรียนได้ถูกเลือกปฏิบัติ

วันนี้ (29 พ.ค.) เวลา 15:00 น.นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธาน ที่ประชุมได้พิจารณาร่างระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งฉบับเดิมมีข้อปฏิบัติบางส่วนที่ไม่เอื้อให้ประชาชนผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศนำเรื่องเข้าสู่การวินิจฉัยขอความเป็นธรรม อีกทั้งกระบวนการพิจารณาคำร้องมิได้กำหนดระยะเวลาที่ต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ ทำให้ผู้เสียหายเข้าถึงความเป็นธรรมที่ล่าช้า

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบฯ ที่มีการกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ร้อง สามารถยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ด้วยตนเอง ส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมถึงเปิดช่องให้องค์กรอื่นเป็นผู้ยื่นคำร้องได้ เพราะบางกรณีผู้ถูกเลือกปฏิบัติมีความไม่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรม และทีสำคัญได้มีการกำหนดระยะเวลาการวินิจฉัยต้องให้แล้วเสร็จใน 96 วัน นับแต่วันที่ผู้ร้องยื่นเรื่องจนถึงวันแจ้งผลการวินิจฉัย หากจะมีการขยายเวลา ต้องได้รับการเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ จากเดิมที่ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด

นางสาวรัชดา กล่าวว่า นายจุรินทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการต้องการดำเนินการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การดูแลผู้เสียหายให้เข้าถึงความเป็นธรรมและการเยียวยาจึงเป็นเรื่องต้องเร่งดำเนินการ มากไปกว่านั้น ยังได้มีการสั่งการให้ขยายผลการประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ที่ผ่านมา มีองค์กรทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน ร่วมประกาศเจตนารมณ์แล้ว 24 แห่ง และจะขยายอีก 24 แห่ง ในระยะที่ 2 ประกอบด้วย หน่วยงาน อาทิ พรรคประชาธิปัตย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ และ สถาบันพระปกเกล้า

“ประชาชนที่เห็นว่าตนเองถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ไม่ว่าผู้เสียหายจะเป็นเพศใด สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการวินิจฉัยฯ กระทรวงพัฒนาสังคม ซึ่งกระทรวงมีความพร้อมที่จะดูแลให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง” นางสาวรัชดา กล่าว


เอสซีจี ร่วมประกาศเจตนารมณ์  ส่งเสริมความเสมอภาคเเละขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
เอสซีจี ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ส่งเสริมความเสมอภาคเเละขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
เอสซีจี โดย นายปรเมศวร์ นิสากรเสน (ขวา) Vice President - Regional Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคเเละขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” ซึ่งจัดโดยกรมกิจการสตรีเเละสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเเสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ระหว่างเพศ เเละความหลากหลายทางเพศ ให้เกิดความเท่าเทียมเเละความเป็นธรรมในองค์กร ร่วมกับ 23 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เเละสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ เอสซีจีได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน หลักสากล สนธิสัญญาและกฎหมายแต่ละประเทศ โดยมุ่งปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยไม่เลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา และสถานะทางสังคม
กำลังโหลดความคิดเห็น