xs
xsm
sm
md
lg

กษ.เปิดศูนย์ AIC พลิกโฉมเกษตรกรไทยยุค4.0

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“รมว.เฉลิมชัย”เดินเครื่อง Kick off เปิดศูนย์ AIC ครบ 77 จังหวัด พลิกโฉมภาค การเกษตร4.0 พัฒนาขีดความสามารถเกษตรกรไทยเข้าถึงเทคโนโลยีและนวตกรรมแบบครบวงจร

วันนี้(1 มิ.ย.) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์ เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC)” ว่า การขับเคลื่อนนโยบายหลักที่สําคัญของกระทรวงเกษตรฯ อาทิ ตลาดนําการผลิต การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน การลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตร (Big data) และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งการขับเคลื่อนการเกษตร สมัยใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร ถือเป็นศูนย์กลางในการบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร สามารถนําองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต ลดต้นทุนการเกษตร และให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเป็นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกัน ภาคเกษตรกร ภาควิชาการ และ ภาคเอกชน โดยมีรูปแบบโครงสร้าง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก

“แนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์ AIC นั้น จะเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบ ต่าง ๆ โดยจะใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยจะรวบรวมช่าง เกษตร ปราชญ์เกษตร ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบ ที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการ จัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ ดึงกลุ่ม Young Smart Farmer เข้าร่วม เสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งด้าน e-commerce การ สร้าง Story และ Packaging รวมถึงมาตรการ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรไทย มีองค์ ความรู้ และมีเครือข่ายที่ดี ก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร โดยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี” นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ ถือเป็นวันที่สําคัญยิ่ง เพราะเป็นวันประชุมเปิดศูนย์ AIC พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดตั้งศูนย์ AIC กับสถาบันการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 69 สถาบัน 83 แห่ง 77 จังหวัด ซึ่งแบ่งประเภทได้คือ มหาวิทยาลัย 26 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 27 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 5 สถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษา 8 สถาบัน และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 สถาบัน และมีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (Excellent Center) 6 แห่ง โดยเน้นให้จังหวัดเป็น ผู้บริหารจัดการด้วยตนเอง สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระดมพลังจากทุกภาคส่วนภายในจังหวัด ภายใต้กรอบ อํานาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและความเจริญอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ศูนย์ AIC จะเชื่อมโยงการดําเนินงานกับคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech 2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ 3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce และ 4) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) รวมทั้งจะเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ เกษตรกรรมยั่งยืน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร โดยทั้งหมดถือเป็นแนวทางการ ดําเนินการงานตามนโยบายของรมว.เกษตรฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น...