xs
xsm
sm
md
lg

จ่อไฟเขียวจัดเงินหนุน “เทศบาล-อบต.” 4.7 หมื่นล. จาก 8 แสนล. เจียดภารกิจถ่ายโอนปีงบฯ 63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ก.ถ.จ่อไฟเขียวเกณฑ์ จัดสรรเงินอุดหนุน 47,858 ล้าน ให้ท้องถิ่น จากงบรวมท้องถิ่น 8 แสนล้าน รายการทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนปีงบฯ 2563 คาดใช้แนวทางที่ 2 จัดสรรให้เฉพาะ “เทศบาล-อบต.” ตามสัดส่วนที่เคยได้รับจัดสรรในปีงบฯ 62 ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับ อปท. และระหว่าง อปท.ด้วยกันเอง รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.ตามความจำเป็น

วันนี้ (11 ก.พ.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ในวันที่ 12 ก.พ.นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เตรียมหารือเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 47,858 ล้านบาท ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ขอตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายฯ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ได้เห็นชอบในแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลและ อบต.ซึ่งตั้งไว้ที่ สถ.จำนวน 47,858 ล้านบาทแล้ว เช่นเดียวกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ก็เห็นควรให้ ก.ก.ถ.ตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอด้วย

ที่ผ่านมา สปน.ได้เสนอคณะอนุกรรมการฯ ให้พิจารณาใน 3 แนวทาง ประกอบด้วย แนวทางที่ 1 กันเงินเพื่อชดเชยรายได้ที่เทศบาลและ อบต.ได้รับลดลง จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนที่ 1 จำนวน 45,368 ล้านบาท จัดสรรให้เทศบาล และ อบต.ได้รับเท่าที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และส่วนที่ 2 จำนวน 2,490 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดสรรเพื่อชดเชยรายได้ให้เทศบาล และ อบต.ที่มีรายได้ลดลงจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามสัดส่วน

“แนวทางที่ 2 จัดสรรตามสัดส่วนที่เทศบาล และ อบต.ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางที่ 3 จัดสรรตามรายจ่ายในการจัดบริการสาธารณะต่อหัว ตามเกณฑ์ที่ได้มีการจัดสรรไว้แล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ก่อนรวมเงินอุดหนุน หากรายจ่ายมากกว่ารายได้ ให้จัดสรรตามส่วนต่างดังกล่าว หากเทศบาล และ อบต.คำนวณแล้วได้รับจัดสรรลดลง ให้ลดลงไม่เกินร้อยละ 10”

สำหรับเรื่องนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 12 (3) (11) และ (15) กำหนดให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีอำนาจหน้าที่ในการปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากรรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และระหว่าง อปท.ด้วยกันเอง โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับ อปท. และระหว่าง อปท.ด้วยกันเอง และพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.ตามความจำเป็น โดยออกประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา

ที่ผ่านมามติคณะรัฐมนตรี 3 ก.ย. 2562 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.ในสัดส่วนรัอยละ 29.47 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล เป็นจำนวน 804,826 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. รายได้ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 115,990 ล้านบาท 2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ 249,886 ล้านบาท 3. รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ 131,000 ล้านบาท และ 4. เงินอุดหนุน 307,950 ล้านบาทกำลังโหลดความคิดเห็น...