xs
xsm
sm
md
lg

กมธ.แก้รธน.ถกปมสิทธิเสรีภาพ พท.จี้แก้ ม.279-46 "สมชัย" ขออำนาจส.ว.ถอดถอน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประชุมกมธ.แก้รธน. ถกหมวดสิทธิเสรีภาพ "โภคิน" ชี้ รธน.ทำสิทธิปชช.อยู่ใต้บทเฉพาะกาล ต้องแก้ม. 279 "สมชัย" เสนอคืนอำนาจถอดถอนให้ส.ว. หรือเพิ่มสิทธิให้ปชช.ถอดนักการเมือง "ชูศักดิ์" ชงแก้ม.46 กันใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง

วันนี้ (7ก.พ.) ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่มี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีวาระพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

นายโภคิน พลกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้จำนวนมาก แต่กลับถูกตัดด้วยบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญมาตรา 279 ว่าด้วยการรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบรรดาประกาศ คําสั่ง และการกระทําของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ส่งผลให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องมาอยู่ภายใต้บทเฉพาะกาล ทั้งๆที่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับการรับรองไว้ในบทถาวรของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการแก้ไขบทเฉพาะกาลในมาตรานี้ โดยอาจจะกำหนดระยะเวลาการบังคับใช้ เหมือนกับบทเฉพาะกาลในส่วนอื่นๆที่มีการกำหนดระยะเวลาเช่นกัน

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ กล่าวว่า สิทธิเสรีภาพของประชาชนเขียนไว้ดีในรัฐธรรมนูญ แต่ในทางปฏิบัติกลับถูกดำเนินคดีความ ขณะที่สิทธิเสรีภาพที่หายไปที่ไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิเสรีภาพในทางการเมืองที่ให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อกันถอดถอนคนในฝ่ายการเมืองได้ผ่านวุฒิสภา แต่ก็มีคำถามอีกว่าในช่วงที่ ส.ว. มาจากการแต่งตั้งสมควรที่จะมีสิทธิถอดถอนคนของฝ่ายการเมืองหรือไม่ แต่หากมีการตั้ง ส.ว. ชุดใหม่ก็ควรให้อำนาจนี้กลับคืนมา หรืออีกทางคือพิจารณาว่า ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อถอดถอนคนในฝ่ายการเมืองหรือไม่ และถ้ามี ควรไปรวมอยู่กับอำนาจ ส.ว. เหมือนเดิมหรือไม่

นายชูศักดิ์ ศิรินิล กรรมาธิการวิสามัญฯสัดส่วนพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า อยากให้พิจารณาศึกษาแก้ไขมาตรา 49 ว่าด้วยบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ โดยมาตรานี้มีความมุ่งหมายป้องกันการใช้รัฐประหารและป้องกันการใช้กำลังมาล้มล้างรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญในอดีตจะให้อำนาจอัยการสูงสุดในการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน แต่ปรากฎว่าครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่าให้ประชาชนเป็นผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ จึงเห็นว่ามาตรานี้มีปัญหาพอสมควร และใช้มาตรานี้เป็นเครื่องมือทางการเมือง แม้แต่การเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ยังถูกกล่าวหาเป็นการล้มล้างการปกครองมาแล้ว ดังนั้น อยากเสนอว่าควรมีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนว่าการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครองฯ

"ไม่อยากให้มาตรานี้ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง จนเป็นคดีรกศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้น มาตรา 49 ควรได้รับการแก้ไขให้ชัดเจนเพื่อให้การใช้อำนาจนิติบัญญัติเป็นไปด้วยความสะดวกและมีความชัดเจน" นายชูศักดิ์ กล่าว

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมาธิการวิสามัญฯและอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า หมวดสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจำนวนมาก ดังนั้น การจะแก้ไขในเรื่องใดควรพิจารณาถึงพันธกรณีของไทยที่มีต่อต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ ไม่ว่าจะมีสิทธิเสรีภาพมากขนาดไหนแต่กรอบการใช้สิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องสำคัญ รัฐธรรมนูญต้องถูกใช้เพื่อให้เดินไปข้างหน้า จึงต้องคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในอนาคตภายใต้ความท้าทายใหม่ด้วย เช่น สังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่แสดงให้เห็นว่าได้ทำงานไปข้างหน้า

นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯและประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการฯจะรับข้อเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯไปพิจารณา เพราะเห็นว่าหลายเรื่องที่กรรมาธิการวิสามัญฯได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นนั้นได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯมาบางส่วนแล้ว แต่เมื่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้มีข้อสังเกต ทางคณะอนุกรรมาธิการฯจะนำไปพิจารณาและกลับมาเสนอต่อที่ประชุมต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...