xs
xsm
sm
md
lg

สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 ทุกสายคือส่วนช่วยแก้ไขปัญหา จชต.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2547 ที่ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นที่ทราบกันดี ว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อนและเชื่อมโยงหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม และความมั่นคง รัฐบาล และหน่วยงานด้านความมั่นคงจึงได้ดําเนินการแก้ไขให้ครอบคลุมอย่างประสานสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการบรูณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง รวมทั้งกำลังภาคประชาชน ในการดูแลชุมชนให้ปลอดภัย ภายใต้แนวคิดประชาชนมีส่วนร่วม การสร้างจิตสำนึกการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความก้าวหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ สถิติเหตุการณ์ และการสูญเสียลดลง ทุกฝ่ายมีความมั่นใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากขึ้น


ที่ผ่านมาพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กำหนดแผนงานสำคัญในการดำเนินการ ด้วยกัน 5 งาน คือ 1. งานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากการปฏิบัติเชิงรับเป็นเชิงรุก ด้วยการจัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ทำการลาดตระเวน ให้ความสำคัญกับ “ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม” ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ตำบล, จัดตั้งจุดตรวจประจำหมู่บ้าน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และมาตรการเชิงรับอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประชาชนให้สามารถปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ แทนกำลังทหารหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.งานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังคงขับเคลื่อนให้มีความต่อเนื่อง โดยมีศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ (ศปร.อ.) โดยดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ค้ารายใหญ่และผู้ค้ารายย่อย ควบคู่กับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด CAMP 35 รวมทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพตามความสมัครใจ เพื่อให้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3.งานการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนให้ชุมชน 2 วิถี ได้เรียนรู้ และยอมรับการอยู่ร่วมกัน มีการการเปิดเวที และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 2 ศาสนา สร้างการรับรู้ด้วยการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างปกติสุข 4.งานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โดยการสนับสนุน โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และ เมืองต้นแบบที่ 4 “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งการบูรณาการรักษาความปลอดภัย การส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ และ 5.งานเสริมสร้างความเข้าใจ ให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่ร่วม ในการสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ” ทั้ง 37 อำเภอ เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้กลุ่มผู้เห็นต่างและประชาชนมีความเชื่อมั่น และเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติสุขมากขึ้น องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความเข้าใจ และให้การสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล

ด้วยจากเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ และชัดเจนของ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่กับการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุข โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างสันติวิธี ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นต่างๆจากประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และได้สั่งการให้มี การเปิดช่องทางในการร้องทุกข์ ร้องเรียนเรื่องต่างๆ รวมทั้งแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด และความมั่นคง โดยผู้ที่ให้ข้อมูลไม่ต้องลงชื่อแต่อย่างใด ได้ที่ตู้ ปณ.41 ปณจ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000, ช่องทางสายด่วน1341 รวมทั้งเบอร์โทร 06-1173-2999 โทรสายตรงของแม่ทัพภาคที่ 4 ที่สามารถติดต่อแจ้งเบาะแสต่างๆได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ซึ่งภายหลักจากการเปิดช่องทางดังกล่าว มีประชาชนแจ้งเบาะแสเข้าเป็นจำนวนมาก เป็นผลทำให้การทำงานในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาด้านความมั่นคง ในวันนี้ประชาชนทุกคน คือกลไกหลักในการดูแลชุมชน เป็นผู้ที่รู้ภูมิหลัง และเข้าใจในบริบทของพื้นที่ได้เป็นอย่างดี “จะดีไปกว่านี้ไหม หากวันนี้ทุกคนร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ที่จะช่วยเป็นหูเป็นตา เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หมดไป เรามาจับมือเดินหน้าแก้ไขปัญหาร่วมกัน กับสายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร. 06-1173-2999 แล้วเราจะดูแลประเทศไทยไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือประเทศไทย ที่นี่คือบ้านของทุกคน”


กำลังโหลดความคิดเห็น...