xs
xsm
sm
md
lg

“ธณิกานต์” ผนึกกำลังเครือข่ายสตรี ยกระดับคุณภาพสตรีชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.เขตบางซื่อ-ดุสิต และประธานคณะกรรมการนโยบายด้านสตรีของพรรคพลังประชารัฐ ร่วมประชุมระดับนโยบาย เรื่อง “การสร้างนโยบายและงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ” ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจาก Westminster Foundation for Democracy (WFD) องค์กรเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านประชาธิปไตยจากประเทศอังกฤษในการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพสตรีชุมชนเขตบางซื่อ-ดุสิต

น.ส.ธณิกานต์กล่าวว่า ในการประชุมระดับนโยบายนี้ ได้เน้นย้ำถึงความแตกต่างและความเสมอภาคทางเพศ การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศตลอดจนการนำไปบริหารดำเนินการ และการติดตามประเมินผล โดยคำนึงถึงความแตกต่าง การลดความเหลื่อมล้ำ และความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกเพศอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องและอยู่ภายใต้หลักการของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา ที่รัฐบาลได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ 2560 รวมถึงให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณที่คำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคลอย่างเป็นธรรม ตามมาตรา 71 วรรค 4 อีกทั้งยังดำเนินการงบประมาณเพื่อแผนงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านโดยเฉพาะด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่ได้จัดสรรงบประมาณไปถึงร้อยละ 42 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด”

น.ส.ธณิกานต์กล่าวอีกว่า พรรคพลังประชารัฐสนับสนุนและร่วมผลักดันการสร้างนโยบายและงบประมาณที่คำนึงถึงความแตกต่างและความเสมอภาคทางเพศ และยังมุ่งเน้นแนวนโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีทั้งในฐานะผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งข้อเสนอนโยบายต่างๆ ที่ได้เสนอต่อพรรคในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายสตรีนั้น พรรคพลังประชารัฐรับฟังและพร้อมผลักดันเป็นอย่างดี

“นอกจากนี้ สำหรับการทำงานในฐานะ ส.ส.กทม.เขตบางซื่อ-ดุสิต ได้คำนึงถึงความแตกต่างและความเสมอภาคทางเพศอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมในการผนึกกำลังเครือข่ายสตรีเพื่อทำกิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีในชุมชน จากการที่ผลักดันแผนงาน woman homeland security เป็นแผนงานหลัก เน้นเรื่องความปลอดภัยสตรี ให้ออกมาเป็นรูปธรรม นำมาสู่กิจกรรมที่ป้องกันดูแลสวัสดิภาพสตรี เช่น โครงการ เปิดไฟให้สตรี ลดที่มืดที่เปลี่ยว, โครงการสร้างอาชีพแม่บ้านชุมชน สนับสนุนคุณค่าสตรีและเพิ่มรายได้ของครอบครัวจากมูลค่าแรงงานด้านเศรษฐกิจ, โครงการเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง จัดวางแผนผังชุมชนและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้หญิงอยู่ในสิ่งแสดล้อมที่ปลอดภัย และยังส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการและบริการจากรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียม” น.ส.ธณิกานต์กล่าว

น.ส.ธณิกานต์กล่าวว่า จากการเข้าร่วมประชุมระดับนโยบายครั้งนี้ เห็นได้ชัดว่าทุกภาคส่วนมีความตื่นตัวเรื่องการดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงความแตกต่างและความเสมอภาคทางเพศ จึงอยากขอเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันอย่างจริงจัง โดยสามารถติดต่อเสนอแนะโดยตรงหรือติดต่อประสานงานที่พรรคพลังประชารัฐได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...