xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศแผนผังใช้ประโยชน์ในที่ดิน-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค ฉบับอีอีซี ลดพื้นที่เกษตร 8% เพิ่มพื้นที่เมือง 3%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประกาศใช้แล้ว "แผนผังใช้ประโยชน์ในที่ดิน" พ่วง "แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค" เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ฉบับปี 2562 เพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรมจากเดิม 45,000 ไร่ เป็น 70,000 ไร่ ลดพื้นที่เกษตร 8% เพิ่มเป็นพื้นที่เมือง 3% ส่วน พื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่ม 2% อีก 3% กันเป็นพื้นที่รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (9 ธ.ค.) เวปไซด์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 ลงนามประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/301/T_0001.PDF

โดยประกาศดังกล่าวมี 4 หมวด ประกอบด้วย หลักการในการวางและจัดทาแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ,วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนผัง ,แผนผังและข้อกำหนด
ทั้ง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง แผนผังระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม แผนผังระบบบริหารจัดการน้ำ และแผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย

หมวดสุดท้ายว่าด้วย นโยบาย มาตรการ และวิธีดาเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของแผนผัง

สำหรับประกาศดังกล่าว จะทำให้พื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิม มีพื้นที่รวม 45,000 ไร่ เป็น 70,000 ไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 26,000 ไร่ ซึ่งกระทบภาคเกษตรไม่มาก เพราะพื้นที่เกษตรลดลงประมาณ 8% แต่จะเพิ่มเป็นพื้นที่เมือง 3% พื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่ม 2% ส่วนพื้นที่อีก 3% กันเป็นพื้นที่รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม

สาระสำคัญแผนผังฯ กำหนดหลักการในการวางและจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค รวมถึงกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนผัง เพื่อส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการสาธารณูปโภค เป็นต้น

นอกจากนี้ กำหนดแผนผังและข้อกำหนดเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินแผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง แผนผังระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม แผนผังระบบบริหารจัดการน้ำ แผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย รวมถึง กำหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของแผนผังตามข้อ 1.2

ขณะที่สาระสำคัญของแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และร่างแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

โดยแบ่งกลุ่มพื้นที่พัฒนาเมืองและชุมชน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทศูนย์กลาง พาณิชยกรรม ประเภทชุมชนเมือง ประเภทรองรับการพัฒนาเมือง และประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ

ด้านกลุ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม กำหนดให้รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม

ขณะที่กลุ่มพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ที่ดินประเภทชุมชนชนบท ที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม และที่ดินประเภทที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

ส่วนกลุ่มพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้

ด้านพื้นที่อื่น ๆ (เขตทหาร แหล่งน้ำ) และ แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค แบ่งเป็น 5 แผนผัง และ 1 มาตรการ ประกอบด้วย แผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง แผนผังระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม แผนผังระบบบริหารจัดการน้ำ แผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย และมาตรการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และการประกอบกิจการ

สำหรับสาระสำคัญรายการประกอบแผนผังท้ายประกาศฯ ประกอบด้วย 5 รายการ คือ รายการประกอบแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (ขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทและตำแหน่งที่ตั้ง) รายการประกอบแผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ (ตำแหน่งที่ตั้งสถานีดับเพลิง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน)

รวมถึง รายการประกอบแผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง (ตำแหน่งที่ตั้งและระยะทางของระบบคมนาคมและขนส่ง ถนนโครงการขนาดเขตทาง) รายการประกอบแผนผังระบบบริหารจัดการน้ำ (ตำแหน่งที่ตั้งโครงการแหล่งน้ำ สถานีผลิตน้ำประปา อ่างเก็บน้ำ คลองส่งน้ำดิบ คลองเพื่อการระบายน้ำ คันป้องกันน้ำท่วม อุโมงค์ผันน้ำและแก้มลิง) และรายการประกอบแผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย (ที่ตั้งโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง และศูนย์ปฏิบัติจังหวัด)










กำลังโหลดความคิดเห็น