xs
xsm
sm
md
lg

“สุวิทย์” ถกผู้นำการศึกษา 100 ประเทศ ดึง ปชช.มีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สุวิทย์” ถก รัฐมนตรี - ผู้นำด้านศึกษา กว่า 100 ประเทศ ประชุมฟอรั่มการศึกษาโลกที่สหราชอาณาจักร พร้อมเน้นย้ำความสำคัญการศึกษานักวิจัย-นักเรียนทุนไทย

“สุวิทย์” ประชุมฟอรั่มการศึกษาโลก ที่สหราชอาณาจักร ถก รมต.- ผู้นำด้านศึกษา กว่า 100 ประเทศ ดึงภาคประชาชนมีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับโฉมการศึกษา ขจัดความเหลื่อมล้ำ ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สำคัญ ต้องเรียนแล้วทำงานได้จริง

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.63 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุม Education World Forum (EWF) 2020 หรือ ฟอรั่มการศึกษาโลก ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ว่าการประชุมฟอรั่มการศึกษาโลก เป็นการประชุมระดับโลกด้านการศึกษา ที่จะมีรัฐมนตรีและผู้นำด้านการศึกษาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มาร่วมกันกำหนดทิศทางการศึกษาโลกและแนวทางในรับมือกับความท้าทายของการศึกษาในปัจจุบัน รวมถึงนำเสนอนโยบายเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะนำไปสู่คุณภาพของประชากร โดยหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้ คือ “การปรับโฉมการศึกษาในหนึ่งชั่วรุ่น" (Transforming Education in One Generation) ซึ่งเกิดขึ้นจากความตระหนักว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด

"ดังนั้น การกำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวด้านการศึกษาจึงเป็นเรื่องท้าทาย เพราะแต่ละประเทศ ต้องกำหนดมาตรการและเร่งดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที การปรับโฉมการศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อประชา ชนมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการร่วมกันโดยอาศัยความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ จากภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งในระดับชุมชน ในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมประชากรให้พร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต"

ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า การประชุมครั้งนี้ ตนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำด้านการศึกษาชั้นนำของโลก โดยเฉพาะในช่วงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างรัฐมนตรี ต่างมีความเห็นสอดรับกันถึงการมองภาพการจัดการศึกษาให้สอดรับกับบริบทของศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และต้องมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนที่ทำงานได้จริง สร้างความสมดุลระหว่างการเรียนรู้เพื่อตัวเองแบบ ทำให้เด็กเกิดความเป็นตน (me in we) และความเป็นคน (we in me) เพื่อสร้างสมดุลให้กับสังคมและขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือและแลกเปลี่ยนในประเด็นสำคัญต่างๆ เช่น การขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของชุมชน การกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และ ความต่อเนื่องและความเชื่อมโยงของการศึกษาในแต่ละระดับ

รมว.อว.กล่าวด้วยว่า ยังได้พบปะกับนักวิจัย นักเรียนทุนรัฐบาลปริญญาเอก นักเรียนทุนกองทัพของไทยที่ศึกษาวิจัยในสหราชอาณาจักร โดยตนได้เน้นย้ำถึงบทบาทความสำคัญของการศึกษา และบทบาทของเยาวชนไทยในการพัฒนาประเทศ ซึ่งนักวิจัยและนักเรียนทุนจะว่าเป็นกำลังสำคัญและเป็นมันสมองที่จะขับ เคลื่อนประเทศ เป็นผู้ที่นำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่ได้รับการหล่อหลอมจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศกลับมาพัฒนา ประเทศไทยต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...