xs
xsm
sm
md
lg

สลค. เวียนปฏิทินจัดทำงบฯปี 2564 จัดทำร่างฯ-รับนโยบายนายกฯ กลางเดือน ม.ค. คาดชงสภาฯ ถกวาระแรก ปลายพ.ค.ปีหน้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สลค. เวียนปฏิทินจัดทำงบฯปี 2564 คาด 4-28 พ.ย. "สงป./สภาพัฒน์/ก.พ.ร./สมช." ร่วมถกให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนฯ 12 แผนปฏิรูปฯ แผนความมั่นคง และ นโยบายรัฐ ก่อน 15 ธ.ค. นำเข้า "บอร์ดจัดทำร่างฯ" พร้อมรับนโยบายนายกฯ 18 - 20 ธ.ค. ก่อนส่ง สงป. รับฟังความคิดเห็น 24 มี.ค. - 8 เม.ย. ปี 2563 คาดพิมพ์ร่าง ชงเข้าเสนอสภาผู้แทนราษฎร 12 พ.ค. ถกวาระแรก 27 - 28 พ.ค. วาระที่สองสาม ระหว่าง 19 - 20 ส.ค. นำเข้า สว. พิจารณา 7- 8 ก.ย. คาด สลค. นำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย 15 ก.ย.ปีหน้า

วันนี้( 28 ต.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เวียนหนังสือแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายหลังได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยปฏิทินงบประมาณมีกรอบกระบวนการทบทวนและวางแผนงบประมาณดังนี้

ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินงบประมาณฯ ปี 2562 ในวันอังคารที่ 22 ต.ค.2562

ขณะที่ หน่วยรับงบประมาณ จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณฯปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 14 พ.ย. 2562 ร่วมกับสำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานช้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และจัดทำรายละเอียดงบประมาณฯ ปี 2564

จัดทำรายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณฯ ปี 2564 (ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันในลักษณะรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน) ส่ง สงป.เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณฯ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 13 ธ.ค. 2562 และ พิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 - 14 ม.ค.2563

รายการที่หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณนำเสนอครม.พิจารณาอนุมัติ ภายในวันอังคารที่ 21 ม.ค. 2563 ก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณฯปี 2564

"สงป. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ร่วมกันพิจารณา และจัดทำข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 4- 28 พ.ย. 2562 และ นำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2564 ในวันพุธที่ 11 ธ.ค.2562

ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย บูรณาการ และมอบหมายผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณฯ 2564 ในวันพุธที่ 11 ธ.ค. 2562 ต่อจากนั้น "คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณฯ 2564" พิจารณาและให้ความเห็นชอบขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด และข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.2562 - 23 ม.ค.2563 และส่งสำนักงบประมาณ ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค. 2563

จากนั้น "คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ" จัดทำแผนการคลังระยะ ปานกลาง ภายในเดือนธันวาคม 2562 และ นายกรัฐมนตรี จะมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณฯ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธ.ค. 2562 โดยภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจัดทำงบประมาณฯ ปี 2564 มิติพื้นที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. - 27 ธ.ค. 2562

ขณะที่ กระทรวงการคลัง สงป. สภาพัฒน์ และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกันพิจารณาประมาณการรายได้ กำหนดนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณฯ ปี 2564 ในวันที่ 26 ธ.ค.2562 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันอังคารที่ 7 ม.ค. 2563

ส่วนกระบวนการจัดทำงบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรม โดยหน่วยรับงบประมาณ จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณฯ ปี 2564 หลังจากที่นายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 ม.ค. 2563 และ ส่ง สงป. ในวันศุกร์ที่ 24 ม.ค.2563 ต่อมา สงป. พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายฯ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. - 10 มี.ค. 2563 และนำเสนอ คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณฯ ปี 2564 ในวันอังคารที่ 17 มี.ค.2563

จากนั้น สงป. พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณฯ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มี.ค. 2563 และนำเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันอังคารที่ 24 มี.ค. 2563 และมอบให้ สงป.ไปดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรค 2

สงป. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. - 8 เม.ย. 2563 และนำเสนอ ครม. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำงบประมาณฯ ปี2564 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2564 ในวันอังคารที่ 21 เม.ย.2563

สงป. ดำเนินการจัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2564 และเอกสารประกอบงบประมาณ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย.- 4 พ.ค. 2563 และนำเสนอ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2564 และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรุ ในวันอังคารที่ 12 พ.ค. 2563

สำหรับ กระบวนการอนุมัติงบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรม ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2564 วาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พ.ค. 2563 และพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2564 วาระที่ 2 - 3 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ส.ค. 2563 ก่อนที่ วุฒิสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 7- 8 ก.ย. 2563

ท้ายสุด สลค. จะนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ฯ ปี 2564 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ในวันอังคารที่ 15 ก.ย.2563 เพื่อประกาศ บังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป.


กำลังโหลดความคิดเห็น...