xs
xsm
sm
md
lg

สภาสตรีฯ เปิดเวทีแข่งขันเยาวชนดีเด่นปี 61 วันที่ 1 ส.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดเวทีแข่งขันเยาวชนสตรีไทยดีเด่น ปี 61 พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันสตรีไทย 1 ส.ค.นี้

วันนี้ (16 ก.ค.) นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดงานและมอบรางวัลให้กับเยาวชนที่ชนะการแข่งขันโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประเภทสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561 จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมโดยมี นางดาวลดา พันธ์วร ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกิจกรรม โดยปีนี้มีเยาวสตรีจำนวน 159 คน จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นางวันดีกล่าวว่า สืบเนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชานุญาตให้ วันที่ 1 ส.ค. เป็น “วันสตรีไทย” และสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้ถือวันที่ 1 ส.ค.ของทุกปี จัดงานวันสตรีไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระอุปถัมภ์ภิกาสภาสตรีแห่งชาติฯ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสตรีไทย และโครงการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่นประเภทสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ก็เป็นโครงการหนึ่งในหลายๆ โครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้

ทั้งนี้ สภาสตรีฯ ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่นเพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์ไทยและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให้เยาวสตรีเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และพร้อมจะเป็นสตรีไทยที่ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันดีงามในอนาคต การจัดงานครั้งนี้จะทำให้เยาวสตรีปฏิบัติตนในการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่าแห่งการอนุรักษ์ความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงให้กล้าคิดและแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม มีผลงานความดีเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางวันดีกล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมการประกวด 4 ด้าน โดยผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถได้แก่ ด้านมารยาทไทย ด้านฝีปากไทย ด้านรำไทย และด้านฝีมือไทย แบ่งการประกวดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ซึ่งจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 24 รางวัล เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 ส.ค. ที่อิมแพค เมืองทองธานีกำลังโหลดความคิดเห็น