xs
xsm
sm
md
lg

จ่อเปิดตัว “มิสอนาคต” งบกว่า 10 ล้าน พร้อมมหกรรมปฏิรูป 11 ด้าน กลางลานห้างหรู

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


จ่อเปิดตัว “มิสอนาคต” งบกว่า 10 ล้าน พร้อมมหกรรมปฏิรูป 11 ด้าน ในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กลางลานห้างหรูเมืองหลวง เผยสปอต # มิสอนาคต เปิดตัวแล้วตามช่องทางสื่อทั่ว กทม. ด้านทีมงานประชาสัมพันธ์เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ปฏิรูปผ่านความร่วมมือ “สถาบันอุดมศึกษา” ทั่วประเทศ ถึงเดือน ก.ย. อัดงบประชาสัมพันธ์กว่า 70 ล้านบาท

วันนี้ (20 พ.ค.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ภายหลังมีรายงานว่า ในวันที่ 6 มิ.ย.นี้ คณะกรรมการปฏิรูป 11 คณะ และ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมจัดมหกรรมผลงานปฏิรูป 11 คณะ ซึ่งเบื้องต้นมีการเตรียมสถานที่จัดงานที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และจะมีการเปิดตัวมิสอนาคต

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวและปลุกกระแสการปฏิรูปประเทศให้กับประชาชนและเยาวชน ได้รับรู้ถึงแผนปฏิรูปต่างๆ โดยจะมีบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อแสดงรายละเอียดของการปฏิรูปประเทศ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมกับจัดโครงการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน นิสิตนักศึกษา ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปผ่านความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศระหว่างเดือน เม.ย.- ก.ย. นี้

มีรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการเผยแพร่สปอตโฆษณา # มิสอนาคต ตามช่องทางสื่อต่างๆ และตอนท้ายระบุให้ติตตามผ่านแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม (ไอจี) ซึ่งล่าสุดมีสปอตตามสื่อต่างๆ แล้ว 2 ชุด เพื่อหวังปลุกกระแสการปฏิรูปประเทศให้กับประชาชนและเยาวชน โดยผู้แสดงนำในโฆษณาชุดดังกล่าว มีการเปิดเผยผ่านไอจีของ น.ส.ณัฐมน กฤษณคุปต์ หรือ นัท เดอะสตาร์ 5 และผู้เข้ารอบ MUT 2011 โพสต์ไว้ระบุว่า “ขอขอบคุณ คสช. ที่เลือกตน ทำให้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโฆษณาพัฒนาประเทศในชิ้นนี้”

ทั้งนี้ ภายหลังประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และคณะการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เตรียมดำเนินการประชาสัมพันธ์กับสาธารณชนเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการตามประเด็นการปฏิรูปภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศให้ถูกต้อง ทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกับด้วยกิจกรรมที่สำคัญและเร่งด่วน ในประเด็นการปฏิรูปด้านต่างๆ และนำกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวมาขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ทั้งนี้ ในขั้นตอนหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยกิจกรรมทั้งหมดอยู่ระหว่างการของบประมาณ รวมกว่า 68,867,200 บาท สำหรับกิจกรรมปฏิรูปที่จะดำเนินการในเร็วๆ นี้ ประกอบไปด้วย

กิจกรรมที่ 1 โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนนิสิต นักศึกษา ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตั้งงบประมาณในการดำเนินการรวม 8,197,200 บาท (งบกลาง) โดยจะประสานขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นเฉพาะด้านที่หลากหลาย เช่น วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ด้านดนตรี) สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ด้านการพัฒนาส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (ค้านศิลปะ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ด้านการผลิตบุคลากรครู) วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ด้านศิลปะการช่าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด้านทั่วไป) เป็นค้น

“มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษา และมีวัตถุประสงค์โครงการํเพื่อสร้างการตระหนักรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นพลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ในกลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษา และมีการผลิตสื่อสารสาธารณะในการสร้างกระบวนการรับรู้และเป็นหุ้นส่วน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นผลลัพธ์ที่สำคัญชองโครงการ โดยคาดว่าจะดำเนินโครงการไค้ในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2561”

กิจกรรมที่ 2 โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตั้งงบประมาณดำเนินการรวม 29.67 ล้านบาท (งบกลาง) โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เด็กเยาวชน กลุ่มเฉพาะ เช่น ภาคเอกชน นักการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน กลุ่มคนด้อยโอกาส และมีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นการจดจำ และสามารถนำไปถ่ายทอดต่อได้ ในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปผ่านรูปแบบของกระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” และ “สมัชชาปฏิรูป” ถือเป็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนานโยบายสาธารณะ ตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โดยคาดว่าจะดำเนินโครงการได้ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

กิจกรรมที่ 3 โครงการ My country My Future ที่ตั้งวงเงินดำเนินการรวม 30 ล้านบาท (งบกลาง) โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท อสมท จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ ซี่งมืกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาคประชาชนทั่วไป เยาวชน และคนรุ่นใหม่ (Young Gens) และสื่อมวลชน มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศผ่านช่องทางต่างๆ โดยคาดว่าจะดำเนินโครงการได้ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

ท้ายสุดกิจกรรมที่ 4 โครงการจ้างเหมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ สภาพัฒน์ ได้คำเนินการว่าจ้าง บริษัท นิโอ ทาร์เกต จำกัด วงเงินดำเนินการรวม 10 ล้านบาท ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ นักเรียน/นักศึกษา และนักการเมือง และมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อดำเนินสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศให้กับกลุ่มเป้าหมายให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดพลังในการเป็นส่วนร่วมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูป ประเทศสู่การปฏิบัติ

เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ได้ให้สัมภาษณ์สื่อในทำนองตัดพ้อถึงกรณีงานปฏิรูปไม่คืบหน้า ด้วยเหตุว่า งานต่างๆ ล่าช้าเพราะรัฐให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติ


กำลังโหลดความคิดเห็น...