xs
xsm
sm
md
lg

ถกปฏิรูป ตร.ชู กก.พิทักษ์คุณธรรมรับร้องทุกข์โยกย้ายไม่เป็นธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ(ซ้าย)
กก.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ชู “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจ” (ก.พ.ค.ตร.) ให้มีที่มาเป็นกลาง อิสระทำหน้าที่รับอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ ขรก.ตำรวจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ส่วนระบบการประเมินให้คะแนนสำหรับแต่งตั้งโยกย้าย-เลื่อนขั้นเงินเดือนต้องมาจากคณะบุคคลที่เที่ยงธรรมและกฎเกณฑ์ชัดเจน ขณะเดียวกันปรับเพิ่ม ก.ตร.เป็น 16 คน

วันนี้ (3 พ.ค.) นายคำนูณ สิทธิสมาน กรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6 ดังนี้

Change in action (6)
ก.พ.ค.ตร. - คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจ

คณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจฯ ประชุมครั้งที่ 6 เมื่อเย็นวานนี้ (2 พ.ค.) เห็นควรให้จัดตั้ง “คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตำรวจ” อาจใช้ชื่อย่อว่า “ก.พ.ค.ตร.” ขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยประยุกต์มาจากรูปแบบของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ชื่อย่อ “ก.พ.ค.” ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ทำหน้าที่เป็นองค์กรวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ รวมทั้งเรื่องร้องทุกข์ว่าการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้แก่บรรดาข้าราชการตำรวจ หากผู้ร้องไม่พอใจในคำวินิจฉัยก็สามารถใช้สิทธิไปฟ้องยังศาลปกครองสูงสุดได้ต่อไป

ที่มาของ ก.พ.ค.ตร.ให้มาจากกระบวนการคัดเลือก โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกมีที่มาจากองค์กรฝ่ายต่างๆ ที่สะท้อนถึงความเป็นอิสระ เป็นกลาง มีความรู้ และประสบการณ์สูง

ก.พ.ค.ตร.เป็นคณะกรรมการประจำ ทำงานเต็มเวลา มีวาระชัดเจน และให้ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

ที่ประชุมยังได้พิจารณาระบบการประเมินข้าราชการตำรวจโดยคะแนนที่ได้รับจากการถ่วงน้ำหนัก 3 ปัจจัย คือ อาวุโส 50% ผลงานมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ 30% และความพึงพอใจของประชาชน 20% จากมติเบื้องต้นในการประชุมครั้งที่แล้วว่าจะต้องดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีขีดความสามารถและเที่ยงธรรมเพียงพอ รวมทั้งมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนชัดเจน

โดยผลการประเมินดังกล่าวจะนำมาใช้ทั้งในการแต่งตั้งโยกย้าย และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ส่วนองค์ประกอบและที่มาของคณะบุคคลที่ทำหน้าที่ประเมินนี้จะได้พิจารณาในโอกาสต่อไป
____________

นอกจากนี้ยังได้มีการทบทวนโครงสร้างของ ก.ตร.ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เห็นควรปรับลดกรรมการผู้ทรงคุณประเภทที่เคยเป็นข้าราชการตำรวจเหลือเพียง 3 คน เพิ่มกรรมการที่มาจากตำแหน่งรอง ผบ.ตร.และจเร ตร.เป็น 4 คน และเพิ่มกรรมการโดยตำแหน่งจากภายนอกเข้ามาอีก 2 คน คือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงยุติธรรม

สรุปแล้ว โครงสร้าง ก.ตร.ใหม่จะมีทั้งสิ้น 16 คน


นายคำนูณ สิทธิสมาน (แฟ้มภาพ)


กำลังโหลดความคิดเห็น...