xs
xsm
sm
md
lg

ไฟเขียว “กองทัพไทย” ปรับงบเพิ่ม 303 ล้าน ผุดแผนสำรวจลุ่มน้ำภาคกลางด้วยแสงเลเซอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ไฟเขียว “กองทัพไทย” ปรับงบเพิ่ม 303 ล้าน ผุดโครงการสำรวจภูมิประเทศลุ่มน้ำภาคกลางด้วยแสงเลเซอร์ จ่อใช้ควบคู่ระบบ “รังวัดความสูง” ของ กรมแผนที่ทหาร ที่ตั้งงบกว่า 290 ล้าน เผยเตรียมให้ “เอกชน” นำไปต่อยอดการพัฒนาธุรกิจ ประยุกต์ “ภูมิศาสตร์” เพื่อใช้ทางการตลาด เน้นใช้เผยแพร่ ระบบสืบค้น บริการภูมิสารสนเทศกลางในภาครัฐ

วันนี้ (2 พ.ค.) แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า เมื่อเร็วนี้ๆ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เสนออนุมัติให้ กองบัญชาการกองทัพไทย ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการสำรวจความสูงภูมิประเทศบริเวณลุ่มน้ำภาคกลางด้วยแสงเลเซอร์ (Light Detection and Ranging : LiDAR) ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 วงเงินทั้งสิ้น 303 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยได้ขอสำนักงบประมาณ ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 95,975,380 บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน 207,024,620 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 โดยให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอน และจัดทำความตกลงความเหมาะสมของราคากับสำนักงบประมาณ

ที่ประชุม ครม.ขอให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นว่าภายหลังจากการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ข้อมูลที่ได้รับภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ ควรเผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure System : NGIS Portal) เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด รวมถึงสามารถให้เอกชนนำไปต่อยอดการพัฒนาธุรกิจด้าน Location Based Service (ประยุกต์ภูมิศาสตร์ใช้ทางการตลาด) ได้ ตามชั้นความลับของข้อมูลที่เหมาะสม

ทั้งนี้ยังให้ประสานหน่วยงานที่ได้จัดทำข้อมูลความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ หรือข้อมูลประเภทเดียวกันไว้แล้ว นำมาวิเคราะห์รายละเอียดความเชื่อมโยง ปัญหาอุปสรรคที่นำมาสู่การดำเนินโครงการดังกล่าว และจัดทำแผนการดำเนินงานและแนวทางการบูรณาการและใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ รวมทั้งควรให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญ สามารถดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้เองในทุกมิติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

มีรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ (14 มี.ค.) กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ออกประกาศกำหนดราคากลาง เช่าระบบรังวัดความสูงภูมิประเทศบริเวณลุ่มน้ำภาคกลาง ด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ 290 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. งานเช่าระบบรังวัดความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมอากาศยานไร้คนขับ 1 ระบบ 2 เครื่องๆ ละ 70 ล้านบาท วงเงิน 140 ล้านบาท 2. เครื่องรังวัดความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ ที่มีกล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลขติดตั้งภายในเครื่องพร้อมอุปกรณ์สำหรับกำหนดตำแหน่ง และหาค่าการเอียงของการถ่ายภาพทางอากาศ (GNSS/IMU) จำนวน 2 ชุดๆ ละ 60 ล้านบาท วงเงิน 120 ล้านบาท

3. อากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุนพร้อมขุดควบคุมการบิน (โดรน) 2 ชุด ๆ ละ 5 หมื่นบาท วงเงิน 1 แสนบาท 4. หน่วยความจำขนิดเคลื่อนที่ (แรม) 2 ชุดๆ ละ 2.5 ล้านบาท วงเงิน 5 ล้านบาท 6. หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลประจำที่ (แรม) 2 ชุดๆ ละ 10 ล้านบาท วงเงิน 20 ล้านบาท 7. โปรแกรมพร้อมเครื่องประมวลผลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 2 ชุดๆ ละ 2.45 ล้านบาท วงเงิน 4.9 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290 ล้านบาทกำลังโหลดความคิดเห็น