xs
xsm
sm
md
lg

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมเอสโซ่ เปิดค่ายเยาวชน “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” ปีที่ 17

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวศรีราชา- สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดฝึกอบรมค่ายเยาวชน “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” ปีที่ 17 รุ่นที่ 21 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็ง โดยโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ยังได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 2 แสนบาท
 วันนี้ (2 พ.ค.) นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการและผู้จัดการ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ได้ร่วมกันเปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชน “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” ปีที่ 17 รุ่นที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรภาคตะวันออก (อาคารพระเทพสีม่วง) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี โดยโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ จำนวน 200,000 บาท โดยมีนักเรียน และเยาวชนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี จาก 12 โรงเรียน เข้าร่วมรวม 65 คน
 
นอกจากนั้น กิจกรรมดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนแหลมฉบัง อ.ศรีราชา หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ สำนักนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
 
นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า โครงการความร่วมมือระหว่างโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ดำเนินการมานานกว่า 17 ปี เพื่อณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรัก และหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนช่วยกันรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ประสิทธิภาพสูงสุด
 
ทั้งนี้ การเข้ามาเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นรากฐานของการพัฒนาเยาวชนในสังคมที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ควบคู่กันไป ซึ่งโครงการเสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล เป็นความตั้งใจของหลายๆ หน่วยงานที่ร่วมมือกันเพื่อที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ด้านการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น