xs
xsm
sm
md
lg

มท.เทงบ 204 ล้าน ปรับระบบ “วิดีโอ คอนเฟอเรนซ์” 77 ศาลากลางจังหวัด ซื้อ “ไมโครโฟน” 164 ชุด 1.2 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


มหาดไทย เทงบ 204 ล้าน ปรับปรุงระบบประชุมผ่าน “วิดีโอ คอนเฟอเรนซ์” 77 ศาลากลางจังหวัด พ่วงระบบส่วนกลาง ได้บริษัทชนะการประกวดราคาแล้ว เผย ราคากลางจัดซื้อ เฉพาะ “อุปกรณ์ชุดควบคุมกล้อง” 77 ชุดๆ ละ 8 แสน วงเงินรวม 65 ล้าน “อุปกรณ์ควบคุมการประชุม” 2 ชุด 24 ล้าน จัดซื้อ “ไมโครโฟน” 164 ชุดๆ ละ 7.7 พัน วงเงิน 1.2 ล้าน แถมค่าบริหารจัดการโครงการ 1.9 ล้าน

วันนี้ (2 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศให้บริษัท แพลน เนรา จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบประชุมวิดีโอทางไกล (video conference System) ด้วยวงเงิน 204,447,700 บาท โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากกระทรวงมหาดไทย ใช้ระบบประชุมวิดีโอทางไกล มามากว่า 10 ปี โดยล่าสุด เมื่อปีงบประมาณ 2556 ตั้งบประมาณ 9 ล้านบาท เพื่อใช้งบในการว่าจ้างบริษัทเทเลคอม แห่งหนึ่งทำการซ่อมแซม

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้ตั้งราคากลางทั้งโครงการทั้งสิ้น 226,080,862 บาท มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าของโครงการ โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ 1. จัดหาอุปกรณ์ระบบวิดีโอทางไกล (video conference) จำนวน 94 ชุดๆ ละ 261,900 บาท วงเงิน 24,618,600 บาท 2. อุปกรณ์แสดงภาพและเสียงสำหรับอุปกรณ์วิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 14,000 บาท วงเงิน 56,000 บาท 3. อุปกรณ์แสดงภาพและเสียงสำหรับอุปกรณ์วิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) แบบที่ 2 จำนวน 251 เครื่องๆ ละ 66,400 บาท วงเงิน 16,666,400 บาท

4. อุปกรณ์แสดงภาพและเสียงสำหรับอุปกรณ์วิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) แบบที่ 3 จำนวน 8 เครื่องๆ ละ 97,900 บาท พร้อมขาตั้ง วงเงิน 783,200 บาท 5. อุปกรณ์ฉายภาพ (Projector) จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 110,00 บาท พร้อมจอรับภาพ วงเงิน 550,000 บาท 6. เครื่องเลือกสัญญาณภาพสำหรับแสดงผลที่จอภาพ (Matrix Switcher) แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง ละ 56,000 บาท วงเงิน 224,000 บาท 7. เครื่องเลือกสัญญาณภาพสำหรับแสดงผลที่จอภาพ (Matrix Switcher) แบบที่ 2 จำนวน 77 เครื่องๆ ละ 24,500 บาท วงเงิน 1,886,500 บาท

8. เครื่องเลือกสัญญาณภาพสำหรับแสดงผลที่จอภาพ (Matrix Switcher) แบบที่ 3 จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 37,000 บาท วงเงิน 111,000 บาท 9. เครื่องเลือกสัญญาณคอมพิวเตอร์ (VGA Matrix Switcher) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 Input 2 Output จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท วงเงิน 25,000 บาท 10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 Input 8 Output จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท วงเงิน 20,000 บาท 11. อุปกรณ์ชุดควบคุมกล้อง (พร้อมกล้อง จำนวน 3 ตัว) แบบที่ 1 จำนวน 4 ชุดๆ ละ 1,523,000 บาท วงเงิน 6,092,000 บาท

12. อุปกรณ์ชุดควบคุมกล้อง (พร้อมกล้อง จำนวน 3 ตัว) แบบที่ 2 จำนวน 77 ชุดๆ ละ 847,600 บาท วงเงิน 65,264,200 บาท 13. เครื่องบันทึกสัญญาณภาพและเสียง (Video Recorder) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 160,000 บาท วงเงิน 480,000 บาท 14. เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 67,000 บาท วงเงิน 134,000 บาท 15. เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 31,000 บาท วงเงิน 62,000 บาท 16. เครื่องขยายเสียง (Amplifier) จำนวน 5 เครื่อง พร้อมลำโพง 26 ตู้ แบ่งเป็น เครื่องขยายเสียง (Amplifier) 5 เครื่องๆ ละ 31,870 บาท วงเงิน 159,350 บาท ลำโพง 26 ตู้ๆ ละ 4,000 บาท วงเงิน 104,000 บาท

17. ชุดควบคุมพร้อมไมโครโฟนสำหรับการประชุม จำนวน 4 ชุด แบ่งเป็น ชุดควบคุมไมโครโฟนสำหรับการประชุม 4 ชุดๆ ละ 21,645 บาท วงเงิน 86,580 บาท ไมโครโฟนสำหรับการประชุม 164 ชุดๆ ละ 7,788 บาท วงเงิน 1,277,232 บาท 18. อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพจาก Analog เป็น Digital จำนวน 94 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท วงเงิน 2,889,000 บาท 20. อุปกรณ์ควบคุมการประชุมแบบหลายจุด MCU (Multipoint Control Unit) แบบที่ 1 จำนวน 2 ชุดๆ ละ 12,000,000 บาท วงเงิน 24,000,000 บาท 21. อุปกรณ์ควบคุมการประชุมแบบหลายจุด MCU (Multipoint Control Unit) แบบที่ 2 จำนวน 12 ชุดๆ ละ 5,890,000 บาท วงเงิน 70,680,000 บาท 22. ระบบบริหารจัดการประชุมทางไกล จำนวน 1 ระบบๆ ละ 5,200,000 บาท

23. รถยนต์สำหรับชุดเคลื่อนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในการจัดวางระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) นอกสถานที่ทั้งใน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 1 คันๆ ละ 1,232,400 บาท วงเงิน 1,232,400 บาท 24. โต๊ะวางอุปกรณ์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 92 ชุดๆ ละ 4,400 บาท วงเงิน 404,800 บาท และ 25. ค่าบริหารจัดการโครงการ วงเงิน 1,945,600 บาท

มีรายงานว่า สำหรับระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทยนั้น ส่วนใหญ่ รมว.มหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะใช้สำหรับเป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนกลาง ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ และถ่ายทอดสดการประชุม ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ไปยัง 77 จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับภูมิภาค รวมถึงผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ร่วมประชุมบ่อยครั้ง โดยการจัดซื้อจัดครั้งนี้ ใช้งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 - 2558

ทั้งนี้ บริษัท แพลท เนรา จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร โดยใช้ระบบรับสัญญาณดาวเทียมและการประมวลผล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท Viasat จากประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากจะเป็นผู้ติดตั้ง ระบบวีดิทัศน์ทางไกลให้กระทรงมหาดไทยแล้ว ยังเป็นผู้ติดตั้งระบบรับสัญญาณดาวเทียม ให้กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA มี นายวิสันติ์ อาชาเดโชพล เป็นกรรมการบริหาร บริษัท แพลท เนรา จำกัด

กำลังโหลดความคิดเห็น