xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ตั้ง “กอบกาญจน์” นั่ง ปธ.บอร์ดพิงคนคร-ผ่านหลักการควบคุมเครื่องเล่นสวนสนุก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ภาพจากแฟ้ม)
“ไก่อู” เผย ครม.ไฟเขียว อดีต รมว.ท่องเที่ยวฯ นั่งประธานบอร์ดพิงคนคร พร้อมอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงควบคุมเครื่องเล่นในสวนสนุกใหม่ ป้องกันเหตุอันตรายแก่ผู้เล่น

วันนี้ (13 มี.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร แทนประธานกรรมการและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2560 รวม 7 คน ดังนี้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ, น.ส.บุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, นายสุเทพ นิ่มสาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, นายณรงค์ คองประเสริฐ กรรมการภาคเอกชน, นายสรภพ เชื้อดำรง กรรมการภาคเอกชน และนายอนุชา ดำรงมณี กรรมการภาคเอกชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป

พล.ท.สรรเสริญยังกล่าวว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงมหาดไทย (มท.) ว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่...) พ.ศ. ... โดยกระทรวงมหาดไทยเสนอว่าปัจจุบันได้มีนวัตกรรมเครื่องเล่นชนิดใหม่เป็นจำนวนมาก เช่น เครื่องเล่นชนิดเป่าลม และเครื่องเล่นที่อยู่ในสวนน้ำ โดยมีส่วนประกอบหรือลักษณะแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่นได้ ขณะที่การใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าวยังครอบคลุมไปไม่ถึง ดังนั้น เพื่อให้มีมาตรการในการควบคุมเครื่องเล่นที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่น โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. 2558 โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ของเครื่องเล่น รวมทั้งคุณสมบัติของพนักงานดูแลความปลอดภัยประจำเครื่องเล่นและพนักงานควบคุมเครื่องเล่น เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกหรือในสถานที่อื่นในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจรับความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ไปประกอบการพิจารณา พร้อมกันนี้ กระทรวงมหาดไทยต้องรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไปพิจารณาประกอบกันด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น