xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด มท.จัดแถว 6 ผู้ตรวจ “ระพี ผ่องบุพกิจ” ยังนั่ง หน.ผู้ตรวจฯ ดู “สายการผลิตข้าว” ทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ปลัด มท. จัดแถว/เพิ่มงาน 6 ผู้ตรวจ “ระพี ผ่องบุพกิจ” ยังนั่งหัวหน้าผู้ตรวจ มท. รับผิดชอบงานสายการผลิต “ตลาดข้าวครบวงจร” พร้อมให้ “เกียรติศักดิ์ จันทรา” รับผิดชอบงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ - โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในส่วนมหาดไทย ส่วน “นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร” รับผิดชอบงานด้านสาธารณภัย

วันนี้ (8 พ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1743/2560 เรื่อง การมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ มีใจความว่า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงมอบหมายให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการกำกับดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเป็นรายภารกิจ ประกอบด้วย

1. นายระพี ผ่องบุพกิจ เป็น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบงาน คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน การผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) และงานอื่นๆ ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

2. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบงาน ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และงานอื่นๆ ตามที่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

3. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบงานศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) และงานด้านความมั่นคงอื่นๆ ตามที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย

4. นายสมคิด จันทมฤก เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบงานด้านนโยบายสำคัญ งานบริหารทรัพยากรบุคคล และ งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบงาน ด้านระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ตามที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

6. นายสยาม คิริมงคล เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบงาน ด้านการติดตามตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย และงานอื่นๆ ตามที่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับมอบหมายสำดับที่ 1 รายงานการปฏิบัติงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย สำหรับสำดับที่ 2 - 3 ให้รายงานผ่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

มีรายงานว่า สำหรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบัน มี 12 คน ประกอบด้วย นายระพี ผ่องบุพกิจ หัวหน้าผู้ตรวจฯ รับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี, นายวิชิต ชาตไพสิฐ รองหัวหน้าผู้ตรวจฯ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 9 จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด, นายธานี สามารถกิจ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และเขตตรวจราชการที่ 14 สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และเขตตรวจราชการที่ 16 น่าน พะเยา เชียงราย แพร่, นายธานี ธัญญาโภชน์ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 17 ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์, นายอำนวย ตั้งเจริญชัย รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ เขตตรวจราชการที่ 15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน, นายสนิท ขาวสอาด รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และเขตตรวจราชการที่ 3 ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ, นางสายพิรุณ น้อยศิริ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 6 ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 11 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และเขตตรวจราชการที่ 13 อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี, นายสมคิด จันทมฤก รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 8 สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส, นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 7 ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ นายสยาม ศิริมงคล รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 10 หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ และเขตตรวจราชการที่ 18 กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี
กำลังโหลดความคิดเห็น