xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด มท.เซ็นคำสั่ง 3 ฉบับ ตั้งรักษาการแทน “26 ผู้ว่าฯ” ตั้งแต่ 1 ต.ค.จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ปลัด มท.ลงนามคำสั่ง 3 ฉบับ แต่งตั้งรักษาการแทน “26 ผู้ว่าฯ” ระหว่างรอโปรดเกล้าฯ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ พร้อมให้เงินเดือนใหม่ “24 บิ๊กมหาดไทย-ผู้ว่าฯ ใหม่” ที่เพิ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ สูงสุด 76,800 บาท

วันนี้ (22 ก.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนาม ในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย 3 ฉบับ โดยฉบับแรก คำสั่งมหาดไทย ที่ 1471/2560 แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง 4 ราย ให้รักษาการแทนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 24 ราย ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง

“เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ กระทรวงมหาดไทยจึงแต่งตั้ง 1. นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าฯ พะเยา รักษาการแทน ผู้ว่าฯ พะเยา 2. นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าฯ นราธิวาส รักษาการแทน ผู้ว่าฯ นราธิวาส 3.นายวิชวุทย์ รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี รักษาการแทนผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี และ 4. นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ รักษาการแทนผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง"

ฉบับที่ 2 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1432/2560 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่งตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) จำนวน 26 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยให้รักษาการแทน จำนวน 22 ราย ดังนี้

นายสยาม สิริมงคล รองผู้ว่าฯ สมุทรปราการ รักษาการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าฯปราจีนบุรี รักษาการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี รักษาการแทน ผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวง รักษาการแทน ผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าฯพิษณุโลก รักษาการแทนผู้ว่าฯ กำแพงเพชร, นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี รักษาการแทนผู้ว่าฯ แพร่, นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทนผู้ว่าฯ ลำพูน, นายเสถียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี รักษาการแทนผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์, นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ รักษาการแทนผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา รักษาการแทนผู้ว่าฯ ชัยภูมิ, นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าฯ นครพนม รักษาการแทนผู้ว่าฯ มุกดาหาร, นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าฯ อุบลราชธานี รักษาการแทนผู้ว่าฯยโสธร, นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี รักษาการแทนผู้ว่าฯ หนองคาย, พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าฯ สิงห์บุรี รักษาการแทนผู้ว่าฯ กระบี่, นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าฯ ยะลา รักษาการแทนผู้ว่าฯ พัทลุง, นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าฯ สงขลา รักษาการแทนผู้ว่าฯ ยะลา

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ้ รองผู้ว่าฯ กำแพงเพชร รักษาการแทนผู้ว่าฯ กาญจนบุรี, นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง รักษาการแทนผู้ว่าฯ ชัยนาท, นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าฯเลย รักษาการแทนผู้ว่าฯ ตราด, นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการแทนผู้ว่าฯ ลพบุรี, นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาการแทนผู้ว่าฯ สระแก้ว และนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าฯ ตาก รักษาการแทนผู้ว่าฯ สิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ นายกฤษฎายังลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1470/2560 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญขากจากอัตราเงินเดือนและให้ไดรับเงินเดือนใหม่ ดังนี้

กลุ่มผู้ได้รับเงินเดือน 76,800 บาท นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธานี ธัญญาโภซน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายทรงพล สวัสดิธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสำปาง

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ตรวจราชการกระทรวง นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มผู้ได้รับเงินเดือน 76,160 บาท นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้ได้รับเงินเดือน 64,840 บาท นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย.
กำลังโหลดความคิดเห็น