xs
sm
md
lg

มีผลแล้ว! งบท้องถิ่น ปี 61 วงเงิน 2.16 แสนล้าน โปะหนี้! สปสช.ค่ารักษาพยาบาล ขรก.ท้องถิ่น 6.9 พันล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


มีผลแล้ว! งบท้องถิ่น ปี 61 วงเงิน 2.16 แสนล้าน เผย ก.ก.ถ.อนุมัติเงินใช้หนี้ สปสช.กว่า 6.9 พันล้าน ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ-คนท้องถิ่น โดยเป็น “งบภารกิจทั่วไป” ที่เตรียมถ่ายโอนกว่า 5 หมื่นล้าน แบ่งเป็น เงินอุดหนุนนมโรงเรียน 1 หมื่นล้าน เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 2.2 หมื่นล้าน “เบี้ยคนชรา” 6 หมื่นล้าน - “เบี้ยคนพิการ” 1.4 หมื่นล้าน พบเป็นงบอุดหนุนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 1.5 พันล้าน

วันนี้(6 ต.ค.) มีรายงานว่า ราชการกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงนาม โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ก.ก.ถ.) ที่เห็นชอบให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก.ส.ถ.) กันเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษี และเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยให้ใช้ หลักเกณฑ์การจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ การจัดสรรใหม่

ทั้งนี้ ก.ก.ถ. ได้อนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน216,835,586,000 บาท ให้จัดสรรตามรายการดังต่อไปนี้ 1.เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 50,645,518,500 บาท 2.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร 923,588,600 บาท 3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 10,604,028,300 บาท 4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 22,979,555,600 บาท 5.เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) 16,365,241,000 บาท

6. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) 121,600,000 บาท 7. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) 170,161,000 บาท 8. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) 2,897,653,900 บาท 9. เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 3,076,484,700 บาท 10.เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12,097,871,200 บาท 11. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,008,405,800 บาท 12. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน) 131,984,500 บาท

13. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 26,650,000 บาท 14.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง 6,991,825,000 บาท 15.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 43,000,000 บาท 16. เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 7,486,048,800 บาท

17. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 60,447,788,400 บาท 18.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 14,644,876,800 บาท 18. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 531,858,000 บาท 19. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา 122,711,800 บาท 21.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม 1,850,000 บาท 22.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา 81,128,600 บาท

23.เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 362,940,000 บาท 24. เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 1,042,588,800 บาท 25. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 115,512,700 บาท 26. เงินอุดหนุนสำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1,093,910,000 บาท 27.เงินอุดหนุนสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 251,264,000 บาท

28. เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 58,660,000 บาท 29. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1,869,000,000 บาท 30. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 60,000,000 บาท 31.เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 311,000,000 บาท และ 32. เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 จำนวน 180,900,000 บาท

ทั้งนี้ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จำนวน 50,945,581,500 บาท ให้แบ่งการจัดสรรเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 จำนวน 47,945,518,500 บาท ให้จัดสรรตามหลักเกณฑ์การจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรใหม่ และส่วนที่ 2 จำนวน 3,000,000,000 บาท ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กันเงินดังกล่าวไว้ และเบิกจ่ายให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการ รักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอต่อ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ส่วนเงินอุดหนุนทั่วไป ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรร ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์ที่จัดทำคำของบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้จ่าย และมีเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับ การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง จำนวน 6,991,805,000 บาท ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โอนจัดสรรให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็น 2 งวด โดยงวดที่ 1 ร้อยละ 70 ภายในเดือนธันวาคม 2560 และงวดที่ 2 ร้อยละ 30 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และเงินแต่ละงวดให้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในอัตราร้อยละ 1.5 โดยให้ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ต่อไป โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป.

กำลังโหลดความคิดเห็น...