xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตัวเลขเงินอุดหนุนท้องถิ่นปี 2561 จำนวน 264,685.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,594.36 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เปิดตัวเลขเงินอุดหนุนท้องถิ่นปี 2561 จัดสรรรายได้และสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 264,685.98 ล้านบาท จัดสรรเพิ่มขึ้น 18,594.36 ล้านบาท ให้ กทม. 21,259.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,284.28 ล้านบาท ให้เมืองพัทยา 1,772.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.4 ล้านบาท ให้ อบจ. เทศบาล และ อบต. 241,654.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,126.68 ล้านบาท

วันนี้ (14 มิ.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ในการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ ได้บรรจุวาระรับทราบการจัดสรรรายได้และสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการกำหนดสัดส่วนรายได้ของ อปท.ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในสัดส่วนร้อยละ 29.86 ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณเสนอ

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้ปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 721,585.98 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.45 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. จำนวน 264,685.98 ล้านบาท ดังนี้

1. รายได้ของ อปท.ที่จัดเก็บเอง ปี 2560 จำนวน 112,000 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 16.28) ปี 2561จำนวน 112,000 บาท (สัดส่วนร้อยละ 15.52) สัดส่วนลดลง ร้อยละ 0.76

2. รายได้ที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้ ปี 2560 จำนวน 329,800 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 47.95) ปี 2561 จำนวน 344,900 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 47.80 ) เพิ่มขึ้น 15,100 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 0.15 )

3. เงินอุดหนุน ปี 2560 จำนวน 246,091.62 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 35.77) ปี 2561 จำนวน 264,685.98 (สัดส่วนร้อยละ 36.68) เพิ่มขึ้น 18,594.36 (สัดส่วนร้อยละ 0.91)

4. รวมรายได้ อปท.ปี 2560 จำนวน 687,891.62 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 100) ปี 2561 จำนวน 721,585.98 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 100) เพิ่มขึ้น 33,694.36 ล้านบาท

5. รายได้รัฐบาล ปี 2560 จำนวน 2,343,000 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 29.36) ปี 2561 จำนวน 2,450,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจัดสรรเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 264,685.98 ล้านบาท โดยจัดสรรเพิ่มขึ้น 18,594.36 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.จัดสรรให้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 2560 จำนวน 19,974.99 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 21,259.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,284.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.43

2. จัดสรรให้เมืองพัทยา ปี 2560 จำนวน 1,589 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 1,772.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.54

3. จัดสรรให้ อบจ. เทศบาล และ อบต.ปี 2560 จำนวน 224,527.63 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 241,654.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,126.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.63 โดยเป็นการจัดสรรให้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2560 จำนวน 222,586.69 ล้าบาท ปี 2561 จำนวน 2239,371.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,784.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.54 จัดสรรให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2560 จำนวน 200 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 208 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท และจัดสรรให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2560 จำนวน 1,740.94 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 2,075.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 334.21 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.20

กำลังโหลดความคิดเห็น...