xs
xsm
sm
md
lg

เบื้องหลัง ศอตช.ได้รายชื่อ 6 พันคน เอี่ยวคดีจำนำ-จีทูจีข้าว จาก 5 กระทรวงฯ จ่อฟัน “อดีต อนุฯรับจำนำ 76 จังหวัด”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เบื้องหลัง ศอตช. ได้รายชื่อ 6 พันคน เอี่ยวคดีจำนำข้าว - คดีจีทูจีข้าว หลัง ประธานอนุฯรวบรวมข้อมูล ทำหนังสือถึงปลัด 5 กระทรวง เผย ส่วนใหญ่อยู่ใน “คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด” ทั้ง 76 จังหวัด ระบุ ขอข้อมูลละเอียดยิบ ทั้งรายงานการประชุม หน่วยงาน - รายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัด สอบถามความเกี่ยวข้อง - ตำแหน่ง - อำนาจหน้าที่ มีการดำเนินการอย่างไร เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องคือผู้ใด

วันนี้ (15 พ.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ภายหลัง พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ออกมาระบุว่า ได้รับรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีรับจำนำข้าวกว่า 6,000 คน นั้น พบว่า เมื่อ วันที่ 3 พ.ย. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการประสานงานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและคดีจำนำข้าว ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปท ๐๐๓๐ /๒๕ ถึงปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ขณะที่ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ ว ๔๕๒๓ เรื่องการจัดส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินการตามโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายรัฐบาล สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55, นาปรัง ปีการผลิต 2545, นาปี ปีการผลิต 2555/56 และ นาปี ปีการผลิต 2556/57 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

โดยมีการส่งสำเนาหนังสือจากศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจรติแห่งชาติ (ศอตช.) ด่วนที่สุด ที่ ปท ๐๐๓๐ /๒๕ ลงวันที่ 3 พ.ย. ที่ผ่านมา ส่งมายังจังหวัดด้วย โดยหนังสือระบุว่า ด้วยประธานอนุกรรมการประสานงานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐและคดีจำนำข้าว ขอให้กระทรวงมหาดไทยจัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายรัฐบาล สำหรับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55, นาปรัง ปีการผลิต 2545, นาปี ปีการผลิต 2555/56 และ นาปี ปีการผลิต 2556/57

“ให้คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จัดส่งข้อมูลการดำเนินการ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ขอให้จังหวัดจัดทำและส่งมาตามแบบที่กำหนดให้เลขานุการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โดยตรง และให้จัดส่งมาภายในวันที่ 14 พ.ย. นี้”

มีรายงานว่า ก่อนหน้านั้น นายจิรชัย ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปท ๐๐๓๐ /๒๕ ลงวันที่ 3 พ.ย. เพื่อขอเอกสารดังกล่าวจากกระทรวงต่างๆ ทุกจังหวัด

หนังสือระบุ ตอนหนึ่งว่า 1. ขอทราบข้อเท็จจริง หน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดของท่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวดังกล่าว คือ หน่วยงานใด เกี่ยวข้องอย่างไร เจ้าหน้าที่รัฐคือผู้ใด ตำแหน่งใด พร้อมทั้งมีคำสั่งที่ให้มีอำนาจหน้าที่ที่มีรายชื่อตามคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการรับจำนำข้าวดังกล่าว พร้อมให้ส่งรายงานการประชุม (ถ้ามี) และขอให้กรอกข้อมูลแบบสรุปหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว 1 แผ่น

2. ขอให้จัดส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานในการดำเนินการในส่วนของคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด (76 จังหวัด) มีการดำเนินการอย่างไร เข้าหน้าที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ใด พร้อมทั้งคำสั่งที่ให้มีอำนาจหน้าที่ และการมอบให้ปฏิบัติหน้าที่แทน (หากมี)

3. ขอให้ผู้ว่าฯแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการรับทราบ และขอให้จัดส่งข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจรติแห่งชาติ (ศอตช.) ภายในวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา

มีรายงานว่า อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จัดส่งเอกสารรายชื่อผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จในค่ำวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา

เมื่อเช้าวันนี้ (15 พ.ย.) พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงความคืบหน้าการเรียกค่าเสียหายกับผู้เกี่ยวข้องในคดีรับจำนำข้าว ส่วนที่เหลืออีก 80% ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มูลค่า 142,868 ล้านบาท ว่า ขณะนี้ได้รับรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยแบ่งผู้เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร หรือกลุ่มของรัฐมนตรีและอนุกรรมการเกี่ยวกับนโยบายข้าว ประมาณ 2,000 รายชื่อ กลุ่มผู้ปฏิบัติ หรือกลุ่มรายกระทรวงเดิม มีองค์กรต่างๆ และข้าราชการ ประมาณ 4,000 ราย รวม 6,000 ราย จำนวนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด

แต่จะต้องมาตรวจสอบรายละเอียดก่อนว่า ใครต้องรับผิดอะไรและเป็นเพราะอะไร เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรี และ ครม. รับทราบ และสุดท้ายกลุ่มผู้ประกอบการ หรือภาคเอกชน เช่น โรงสี คลังสินค้า ซึ่งยังรวบรวมไม่เรียบร้อย เนื่องจากมีข้อมูลไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ปฏิบัติ โดยกระทรวงมหาดไทย กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งมาให้ตนพิจารณาต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...