xs
xsm
sm
md
lg

ปปง.ประกาศยึดทรัพย์ “บรรยิน ตั้งภากรณ์” กับพวก ไว้ชั่วคราว 2 รายการ คาดมูลค่า 31 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ปปง.ยึดทรัพย์ “บรรยิน ตั้งภากรณ์” กับพวกไว้ชั่วคราว จํานวน 2 รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน เปิดโอกาสผู้สียหายจากคดีนี้ยื่นคําร้องเพื่อขอให้ศาล มีคําสั่งให้นําทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานนี้ คาดมูลค่ากว่า 31 ล้านบาท เป็นหุ้นบริษัท WIN มูลค่า 10 ล้านบาท และรถยนต์หรูพอร์ช มูลค่า 6 ล้านบาท

วันนี้ (17 ส.ค.) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สํานักงาน ปปง. เรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐาน ใจความว่า “ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ใช้อํานาจตามมาตรา ๔๘ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําผิดราย พันตํารวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์ กับพวก ไว้ชั่วคราว จํานวน ๒ รายการพร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดราย พันตํารวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ์ กับพวก ไว้ชั่วคราว จํานวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทําความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้นและไม่อาจดําเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดําเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจํานวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน ปปง. ภายในกําหนดเวลา ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ตามแบบคําร้องเพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งให้นําทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amlo.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สุทธิศักดิ์ สุมน
พนักงานเจ้าหน้าที่ สํานักงาน ปปง.”

มีรายงานว่า เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการตรวจสอบการทำธุรกรรมในคดี ที่ กองปราบปราม ดำเนินคดีกับ พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ และพวกรวม 4 คน ในข้อหาร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหามีพฤติกรรมร่วมกันกระทำความผิด จึงได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของกลุ่มผู้ต้องหามูลค่ารวมกว่า 31 ล้านบาท อาทิ หุ้นบริษัท WIN มูลค่า 10 ล้านบาท และ รถยนต์หรูยี่ห้อพอร์ช มูลค่า 6 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 30 ก.ค. เจ้าหน้าที่ ปปง.ร่วมกับตำรวจกองปราบปรามได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของ น.ส.อุรชา วชิรกุลฑล โบรกเกอร์สาว และ น.ส.กัญฐณา ศิวาธนพล พริตตี้สาวคนสนิท ทรัพย์สินซึ่งเป็นบ้าน 2 หลัง เข้าข่ายการถ่ายโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากคดีหุ้นของนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหมื่นล้านที่เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ ทาง ปปง.จึงมีมติให้อายัดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพัก) ของทั้ง 2 หลัง มูลค่ารวมกว่า15 ล้านบาท และยังได้ยึดพยานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีด้วย

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักข่าวอิศราเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของ พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ อดีต ส.ส.นครสวรรค์ พรรคมัชฌิมาธิปไตย และอดีต รมช.พาณิชย์ ยุครัฐบาล สมัคร สุนทรเวช ภายหลังชื่อไปพัวพันในคดี “ชูวงษ์ แซ่ตั๊ง” เศรษฐีเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ จ.สมุทรปราการ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทางรถยนต์ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะที่เจ้าตัวออกมาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้อง

สำนักข่าวอิศราตรวจสอบในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พ.ต.ท.บรรยิน ที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2552 พบรายละเอียด ดังนี้ พ.ต.ท.บรรยิน แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 4,751,160 บาท ได้แก่ เงินฝาก 6 บัญชี 2,211,960 บาท เงินลงทุน 1 แห่ง 8 พันบาท ที่ดิน 2 แปลง (ใน จ.นครสวรรค์ทั้งหมด) 241,200 บาท บ้าน 1 หลัง 1,050,000 บาท และทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) ส่วนใหญ่เป็นพระเครื่อง-อาวุธปืน 1,240,000 บาท มีหนี้สิน 49,914 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี มีรายได้ 250,570 บาท เป็นเงินเดือนอย่างเดียว

ส่วนนางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 40,928,883 บาท ได้แก่ เงินฝาก 11 บัญชี 2,730,228 บาท เงินลงทุน 6 แห่ง 2,262,200 บาท ที่ดิน 25 แปลง (ใน จ.นครสวรรค์ทั้งหมด) 22,224,455 บาท บ้าน 5 หลัง โกดัง 1 หลัง ห้องชุดคอนโดมิเนียม 2 ห้อง ที่ดินเปล่า 1 แห่ง 10,712,000 บาท รถยนต์ 2 คัน (จากัวร์, ฮอนด้า) 3 ล้านบาท มีหนี้สิน 1,876,590 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี กับกู้ธนาคาร และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีเงินฝาก 3 บัญชี 21,954 บาท

มีรายได้ 1,540,000 บาท เป็นเงินเดือน 2.4 แสนบาท ค่าเช่าตึก 108,000 บาท ค่าเช่าตึกซีพี เซเว่น 1,140,000 บาท ค่าเช่านา 52,000 บาท รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินเบ็ดเสร็จ 45,701,999 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,926,504 บาท

ทั้งหมดคือทรัพย์สินของ พ.ต.ท.บรรยิน ภายหลังพ้นตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ ครบ 1 ปี เมื่อปี 2552 ก่อนถูกโยงเข้าไปพัวพันกับกรณีการเสียชีวิตของเสี่ยชูวงษ์


กำลังโหลดความคิดเห็น...