xs
xsm
sm
md
lg

ฝันเป็น “ฮับดิจิตอลอาเซียน” ทุ่มเงินประมูล 4G ยกระดับอินเทอร์เน็ตประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ฝันเป็น “ฮับดิจิตอลอาเซียน” ทุ่มเงินประมูล 4G เพิ่มเติม 5.6 หมื่นล้านบาท ครม. ไฟเขียวลงทุนอินเทอร์เน็ต ข้ามทะเล ไอซีที เชื่อ 2 หมื่นล้าน ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ - เศรษฐกิจดิจิตอล พร้อมตั้งเป้าพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตใครครอบคลุมหมู่บ้าน 79,000 แห่งทั่วประเทศ ภายในกลางปี 60

วันนี้ (19 ม.ค.) พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ให้นำเงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นำส่งให้รัฐ มาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 59 วงเงิน 56,000 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 3 โครงการ คือ

“ค่าใช้จ่ายในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ สู่การเป็นดิจิตอลฮับ 15,000 ล้านบาท, เป็นรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 8,339 ล้านบาท และเป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น 32,661 ล้านบาท”

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ โดยให้ ทก. ดำเนินการ ดังนี้

อนุมัติงบประมาณหรืองบลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับแผนงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

จัดทำรายละเอียดการดำเนินโครงการที่ระบุเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ในแต่ละขั้นตอนพร้อมทั้งงบประมาณ เสนอคณะกรรมการเตรียมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณาในรายละเอียด และรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือนต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง ทก. รายงานว่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานโทรคมนาคมทั้งภายในและระหว่างประเทศ จึงเสนอแผนการดำเนินงาน “โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ” โดยแบ่งการดำเนินโครงการฯ เป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองนโยบายของคณะรัฐมนตรีด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตอล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิตอลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่

เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ครอบคลุมหมู่บ้าน ด้วยเทคโนโลยี FTTx และ Fixed Wireless Broadband ซึ่งสามารถขยายโครงข่ายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกหมู่บ้านสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยความเร็วเทียบเท่า 4G และ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยดิจิตอลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกหมู่บ้านมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ที่จะนำความเจริญเข้าสู่หมู่บ้านอย่างทั่วถึงในด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษา สาธารณสุข และภาคเกษตรกร และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN Digital Hub โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยให้มีโครงข่ายเชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Hub) ของโลกที่มีเสถียรภาพและมีความจุเพียงพอรองรับความต้องการของประเทศ (2) เพื่อลดต้นทุนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และทำให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนถูกลง (3) ส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของ Content Provider รายใหญ่ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเศรษฐกิจดิจิทัล วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยแบ่งการดำเนินโครงการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเริ่มต้น ได้ออกเป็น พ.ร.บ. งบประมาณเพิ่มเติมวงเงิน 15,000 ล้านบาท ในส่วนนี้จะเป็นงานเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเป็นหลัก โดยเน้นการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตใครครอบคลุมหมู่บ้าน 79,000 แห่งทั่วประเทศ ภายในกลางปี 60 โดยหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ กระทรวงจะเริ่มเดินหน้าโครงการทันทีตั้งแต่เดือน มี.ค. นี้ ทั้งการวางโครงสร้างเสาโทรคมนาคม จัดทำระบบ และเตรียมความพร้อมบุคลากร ส่วนในระยะต่อไปเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ คือ ยกระดับประเทศไทย กับเพื่อนบ้าน เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิตอลของภูมิภาค ซึ่งเป็นการต่อยอดการทำงานจากระยะแรก โดยเริ่มงานหลัก ๆ ในปี 60 เน้นการลงทุนพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้คล่องตัวกับการดำเนินธุรกิจ และให้มีต้นทุนที่ถูกลงกำลังโหลดความคิดเห็น...