xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายชาวพุทธยื่นหนังสือ สนช.ชะลอตั้งสังฆราช เหตุแคนดิเดตมีข้อครหา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“ไพบูลย์” นำคณะเครือข่ายชาวพุทธยื่นหนังสือถึง สนช. ขอชะลอกระบวนการตั้งสมเด็จพระสังฆราช หลังแคนดิเดตมีข้อครหาหลายกระทง

กลุ่มเครือข่ายปกป้องพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และเครือข่ายสตรีปกป้องพระพุทธศาสนา นำโดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์ กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ยื่นหนังสือต่อนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขอให้มีการชะลอการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ เนื่องจากมีพระราชาคณะบางรูปยังมีข้อครหาในทางคดีความ

นายไพบูลย์กล่าวว่า เนื่องจากทางมหาเถรสมาคมจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเนื่องดังกล่าวในวันที่ 11 มกราคมนั้น ตนเห็นว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดขั้นตอนและกฎหมาย เพราะตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ระบุให้เป็นขั้นตอนของนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาดำเนินการก่อนแล้วค่อยขอความเห็นจากมหาเถรสมาคม มิใช่ริเริมมาจากมหาเถรสมาคมเพื่อเสนอชื่อมายังนายกรัฐมนตรี อีกทั้ง สมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสสูงสุด ก็คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) มีข้อทักท้วงไม่เหมาะสมหลายประการ เช่น มีพฤติกรรมปกป้องการกระทำของพระธัมมชโย ทำให้ไม่ต้องปาราชิกตามพระวินิจฉัยของสมเด็จพระญาณสังวรฯ กรณีเกี่ยวข้องกับรถยนต์หรู กรณีกระทำผิดในการยักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งหากมีการเสนอพระราชาคณะรูปดังกล่าวให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วเป็นการกระทบกระเทือนจิตใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วไป และกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ ดังนั้น ทางเครือข่ายฯ จึงได้ยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้ระงับกระบวนการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ออกไปก่อน เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมจนกว่าเรื่องคดีความจะยุติ ทางด้านนายสุรชัยระบุว่าจะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา และจะมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...