xs
xsm
sm
md
lg

เด้ง “ประสิทธิ์” พ้นรองปลัดคลัง - “จุมพล” แทน - “รังสรรค์” กุนซือนายกฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายประสิทธิ์ สืบชนะ
ครม. แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง โยก 9 บิ๊ก ศธ. ตั้งบอร์ดคุ้มครองเงินฝาก - บอร์ดส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ - บอร์ดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชุดใหม่ ดัน “จิรชัย มูลทองโร่ย” นั่งรองปลัด สปน. สลับ “จุมพล ริมสาคร” นั่งรองปลัดคลัง เด้ง “ประสิทธิ์ สืบชนะ” เป็นผู้ตรวจฯคลัง ด้าน “รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์” อดีตปลัดคลัง ผงาดที่ปรึกษานายกฯ

วันนี้ (20 ต.ค.) มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญหลายกระทรวง ประกอบด้วย

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย คือ 1. นางสุจิตต์ สาลีพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) กรมอนามัย ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ) กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 2. นายวสันต์ ศรีสุรินทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุกรรม) กลุ่มงานอายุกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2558

แต่งตั้ง นายผดุงศักดิ์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการสำนัก 4 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ)

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดมติ ครม. 1. นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

3. นายขจร จิตสุขุมมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 5. นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

6. นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 7. นายสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 8. นายอรรถพล ตรึกตรอง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และ 9. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) ในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ 2. นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)

เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จำนวน 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ดังนี้ 1. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ 2. นายธงชัย ศรีดามา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ กรรมการผู้แทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) 5. นางประพีร์ บุรี กรรมการผู้แทนสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) 6. นางศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ กรรมการผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 9 คน ดังนี้ 1. ด้านกฎหมาย นายสมชาย หอมลออ (อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) 2. ด้านศิลปวัฒนธรรม นายนิมิต พิพิธกุล (ประธานมูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม) 3. ด้านการศึกษา นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร (กรรมการเลขานุการและผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล) 4. ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว รองศาสตราจารย์ สุริยเดว ทรีปาตี (ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล)

5. ด้านสุขภาพจิต นางพรรณพิมล วิปุลากร (รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต) 6. ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ นายประพจน์ เภตรากาศ (ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ) 7. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (ผู้จัดการแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8. ด้านสื่อสารมวลชน นายพิภพ พานิชภักดิ์ (อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นลินี สีตะสุวรรณ (รับจ้างอิสระ)

แต่งตั้ง นายจิรชัย มูลทองโร่ย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

เห็นชอบย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงการคลังไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย คือ 1. ย้าย นายประสิทธิ์ สืบชนะ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง 2. ย้าย นายจุมพล ริมสาคร ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

แต่งตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และแต่งตั้ง นางจินตนา ชัยยวรรณาการ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นต้นไป


นายจุมพล ริมสาคร
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
นายจิรชัย มูลทองโร่ย
กำลังโหลดความคิดเห็น...