xs
xsm
sm
md
lg

“หม่อมอุ๋ย” การันตี “ดร.กบ” ต่ออายุ ปธ.บอร์ดแบงก์ชาติเพิ่ม 1 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายอำพน กิตติอำพน
“หม่อมอุ๋ย” การันตี “ดร.กบ” ต่ออายุประธานบอร์ดแบงก์ชาติอีก 1 ปี ชี้มี คุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดครบถ้วน แถมมีความสามารถ ประสบการณ์ด้านการเงินการคลังในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี เผยสมัยชุมนุม กปปส. “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ตั้งป้อมไล่! จวกมาจากระบอบทักษิณ

วันนี้ (9 มิ.ย.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต่ออีกวาระหนึ่ง หลังจากนายอำพนได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคณะกรรมการ ธปท.มาตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. 2556 และครบวาระลงตามกำหนดเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558

ทั้งนี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวและให้กระทรวงการคลังเสนอ ครม.เพื่ออนุมัติต่อไป ขณะที่กระทรวงการคลังรายงานว่า นายอำพน เป็นคนมีความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงินการคลังในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดีและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อให้คณะกรรมการ ธปท.มีองค์ประกอบครบถ้วน กระทรวงการคลังจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

สำหรับนายอำพน ปัจจุบันอายุ 62 ปี ในช่วงรัฐบาล 6 ที่ผ่านมาเคยมีตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานพัฒนาเศราฐกิจและสัมคมแห่งชาติ ก่อนมานั่งตำหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และโยกมาเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน ทั้งนี้ยังมีตำแหน่งซี 11 อาวุโสสูงสุดในบรรดาข้าราชการที่เทียบเท่าปลัดกระทรวง

นายอำพนยังเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เช่นเดียวกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมถึง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคม ที่ล้วนเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ปัจจุบัน นายอำพนมีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2, เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) “ปตท.สผ.”, เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2 /2558, เป็นประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) และเพิ่งลาออกจากประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2557

มีรายงานว่า สำหรับนายอำพนมานั่งเป็นประธานกรรมการ ธปท.เมื่อปี 2556 แทน นายวีรพงษ์ รามางกูร เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ โดยขณะนั้นมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล และนายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นคู่แข่งในการสรรหา

มีรายงานว่า ในช่วงการชุมนุม กปปส.ที่หน้าธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ได้ปราศรัยบนรถติดเครื่องขยายเสียงตอนหนึ่งว่าตั้งแต่แบงก์ชาติถูกก่อตั้งขึ้น พนักงานแบงก์ชาติได้รักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีมาโดยตลอด ไม่ด่างพร้อย ทุกครั้งที่มีปัญหาเศรษฐกิจก็จะมีความเห็นจากพนักงานแบงก์ชาติช่วยแก้ปัญหาในทุกครั้ง จึงถือได้ว่าแบงก์ชาติมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างยิ่ง แต่ขณะนี้เกียรติยศศักดิ์ศรีของแบงก์ชาติมัวหมอง เพราะระบอบทักษิณแต่งตั้งนายอําพน กิตติอําพน มาเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติ ทั้งที่คนคนนี้อยู่ที่ไหนก็ทำให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นวันที่เราเอาอำนาจอธิปไตยมาเป็นของประชาชนได้สำเร็จจะปลดนายอำพนออกเป็นคนแรก เพราะคนที่ไต่เต้าด้วยการใช้ลิ้นเลียแข้งเลียขาประจบสอพลอมาโดยตลอด ไม่ได้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว

“ผมนัดหมายชาวแบงก์ชาติว่า การต่อสู้ครั้งนี้เพราะเราจะปฏิรูปประเทศด้วยมือของประชาชนให้ได้ โดยทันทีที่ไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ออกไปได้ จึงอยากให้พนักงานแบงก์ชาติออกมาช่วยด้วย ผมสัญญาว่าในการปฏิรูปเราจะเสริมความเข้มแข็งให้แบงก์ชาติ ไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงได้อีก และขอให้พนักงานแบงก์ชาติเตรียมไล่นายอำพน กิตติอำพน เลขาฯ ครม. บอร์ดแบงก์ชาติ และทำบุญไล่เสนียดจัญไรได้เลย” นายสุเทพกล่าวตอนนั้น

ตั้ง “สมเกียรติ” นั่งผู้แทนฝ่ายรัฐบอร์ดค่าจ้างชุดที่ 19

มีรายงานว่า คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายภิญโญ ทองชัย เป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ จันทร์เจริญ เป็นประธานกรรมการ และนางจิราวรรณ แย้มประยูร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 4 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดวาระแล้ว ดังนี้ 1. ผู้แทนจากสถาบันหรือองค์การ 1.1 นายอาคม เวพาสยนันท์ ผู้แทนสมาคมนักผังเมืองไทย 1.2 นายอิสระ บุญยัง ผู้แทนสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 2. กลุ่มบุคคลผู้มีคุณวุฒิในสาขาต่างๆ 2.1 นายปกิต พัฒนกุล ผู้มีคุณวุฒิด้านกฎหมาย 2.2 นายศักดา ทองอุทัยศรี ผู้มีคุณวุฒิด้านการวางผังเมืองและการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งนายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่แทน

อนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายอนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป.


กำลังโหลดความคิดเห็น...