xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ปกครอง กังวล ค่าใช้จ่าย นร.ขอรัฐหนุนทุน มองครูอดีตมีความเป็นครูกว่าปัจจุบัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ดุสิตโพล สำรวจความเห็นผู้ปกครอง รับเปิดเทอม ส่วนใหญ่มองการศึกษาไทย ในส่วนของร.ร. เหมือนบ้านหลังที่ 2 ที่อบรมให้ความรู้ มองหลักสูตรการสอนสากล พร้อมเข้าAEC มองครูในอดีตมีความเป็นครูมากกว่าปัจจุบัน รับกังวลเด็กไม่สนใจเรียน ติดเกม เปิดเทอมกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย นร. แนะ รัฐหนุนทุนการศึกษา ชี้ การจัการศึกษาชาติ ศธ. ต้องมีนโยบายต่อเนื่อง แก้ตรงจุด

วันนี้ (17 พ.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานในวัยเรียนทั่วประเทศ เรื่อง เสียงจากผู้ปกครอง “วันเปิดเทอม” เนื่องจากการศึกษาไทยในปัจจุบันยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากการจัดอับดับที่มักจะอยู่รั้งท้าย ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความกังวลและต้องพิจารณาเรื่องการศึกษาของบุตรหลานมากขึ้น เพื่อให้บุตรหลานได้มีการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึง ผู้ปกครองต้องเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาสถานศึกษา หรือเตรียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเล่าเรียน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจากผลสำรวจจำนวน 1,122 คน ระหว่างวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2558 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ผู้ปกครองมอง “การศึกษาไทย” ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?
(1.1) ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต่อ “โรงเรียน”
อันดับ 1 เป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 คอยดูแลอบรมสั่งสอนเด็กให้มีความรู้ 80.40%
อันดับ 2 แต่ละโรงเรียนมีความเหลื่อมล้ำ มาตรฐานแตกต่างกัน ไม่เท่าเทียม 74.33%
อันดับ 3 ปัจจุบันเป็นธุรกิจวิชาการ ให้ความสำคัญกับเรื่องเงินมากเกินไป 71.12%
อันดับ 4 สภาพแวดล้อมดี ปลอดภัย ห้องเรียนและอาคารเรียนสะอาดเรียบร้อย 63.99%
อันดับ 5 ควรมีการบริหารจัดการที่ดี ทันสมัย สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 57.22%

(1.2) ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต่อ “หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน”
อันดับ 1 มีความเป็นสากล พร้อมเข้าสู่อาเซียน และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ 77.27%
อันดับ 2 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และศาสนา 73.26%
อันดับ 3 สอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์มากกว่าท่องจำ เน้นการปฏิบัติจริง มีกิจกรรมให้ทำร่วมกัน 67.11%
อันดับ 4 มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ถูกต้อง ได้มาตรฐาน 64.97%
อันดับ 5 สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน เหมาะสมกับชุมชนและท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ได้จริง 61.50%

(1.3) ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ต่อ “ครู”
อันดับ 1 มีทั้งดีและไม่ดี ครูในอดีตมีความเป็นครูมากกว่าปัจจุบัน 75.40%
อันดับ 2 มีภาระงานมาก ต้องทำงานเอกสาร ไม่มีเวลาดูแลเด็กได้เต็มที่ 66.58%
อันดับ 3 ควรเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับเด็กได้ 59.63%
อันดับ 4 มีทักษะความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เก่งภาษาและเทคโนโลยี 49.73%
อันดับ 5 ควรผลิตครูที่มีคุณภาพให้เพียงพอ สอนตรงตามสาขาวิชา 48.93%

2. สิ่งที่ผู้ปกครองกังวลต่อ “การศึกษาไทย” ณ วันนี้

อันดับ 1 เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ติดเกม ติดเทคโนโลยี ไม่สนใจการเรียน 72.19%
อันดับ 2 การศึกษาไทยล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆ ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร 70.32%
อันดับ 3 มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คุณภาพไม่เท่าเทียมกัน 68.98%
อันดับ 4 ใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาจำนวนมาก ทำให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น ไม่โปร่งใส 63.73%
อันดับ 5 มีชั่วโมงเรียนมากเกินไป เน้นการสอบวัดผล ต้องไปเรียนพิเศษกวดวิชาเพิ่ม 56.68%

3. สิ่งที่ผู้ปกครองกังวลในช่วงเปิดเทอม คือ

อันดับ 1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเล่าเรียนสูงขึ้น เช่น ค่าเทอม ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน83.50%
อันดับ 2 การเตรียมพร้อมของเด็ก เช่น การตื่นนอน การปรับตัว การคบเพื่อน อาหารการกิน 76.47%
อันดับ 3 พฤติกรรมของครู การสอน การลงโทษเด็ก 66.31%
อันดับ 4 การเดินทางไปเรียนของบุตรหลาน การจราจร อุบัติเหตุ ความปลอดภัย 65.51%
อันดับ 5 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน อาคารเรียน สถานที่เรียน 62.83%

4. สิ่งที่ผู้ปกครองอยากให้ “รัฐบาล” ช่วยเหลือบุตรหลานเรื่องการศึกษา

อันดับ 1 ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ทุนเรียนฟรี สำหรับเด็กด้อยโอกาส เรียนดี ยากจน 70.59%
อันดับ 2 ให้ความสำคัญและสนใจแก้ไขปัญหาการศึกษาของเด็กอย่างจริงจัง 69.25%
อันดับ 3 ดูแลตรวจสอบและพัฒนาทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน 67.65%
อันดับ 4 กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย 59.09%
อันดับ 5 ผลิตครูดีมีความรู้ความสามารถ มีบทลงโทษครูที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 47.59%

5. ผู้ปกครองคิดว่า “การจัดการศึกษาของชาติ” ควรทำอย่างไร?

อันดับ 1 กระทรวงศึกษาธิการต้องมีนโยบายที่ต่อเนื่อง แก้ปัญหาตรงจุด ทำงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 68.45%
อันดับ 2 เน้นเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความรักความสามัคคี เป็นคนดีของสังคม 63.10%
อันดับ 3 เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง พัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิต 58.82%
อันดับ 4 ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางในการจัดการศึกษา เปิดรับฟังความคิดเห็น 54.01%
อันดับ 5 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี 45.99%


กำลังโหลดความคิดเห็น...