xs
xsm
sm
md
lg

2 ปี 9 เดือน 2 วันของยิ่งลักษณ์ รับใช้พี่ชาย และเครือญาติจนตัวตาย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดของระบอบทักษิณแถลงข่าวอำลาตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ภายหลังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีข้อความตอนหนึ่งว่า

“ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และทำงานมา ดำเนินการด้วยความตั้งใจ ทุ่มเททำงานให้พี่น้องประชาชน และได้ยึดหลักบริหารราชการแผ่นดิน อีกทั้งไม่ได้ทุจริต ไม่เคยทำเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง ตามที่ได้กล่าวหาแต่อย่างใด และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทุจริตตลอดมา”

เป็นแถลงการณ์โกหกประชาชนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะตกจากเก้าอี้ เพราะพฤติกรรมของนางสาวยิ่งลักษณ์ รวมทั้งรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้ ตลอดระยะเวลา 2 ปี 9 เดือนกับอีก 2 วันที่อยูในตำแหน่ง สวนทางกับคำพูดข้างต้นโดยสิ้นเชิง

ในคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์โยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นพฤติกรรมของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า การโยกย้ายนายถวิลนั้น ก็เพื่อให้พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ พี่ชายของคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพ็ชร์ ซึ่งมีความเกี่ยวดองเป็น “ลุงของหลานอา” กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ให้ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในปีสุดท้ายของการรับราชการ

คำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลงมติเป็นเอกฉันท์ 9 เสียง มีอยู่หลายครั้งที่ระบุว่า การโยกย้ายนายถวิลเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของเครือญาติ อาทิ

“จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า การกระทำของผู้ถูกร้อง เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองในทางการเมือง เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น คือ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ซึ่งเป็นเครือญาติของผู้ถูกร้อง เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อันเป็นการก้าวก่าย แทรกแซง การบรรจุ แต่งตั้ง การโยกย้าย และการให้ข้าราชการประจำพ้นจากตำแหน่งโดยตรง เนื่องด้วยปรากฏข้อเท็จจริงที่รู้กันโดยทั่วไปว่า พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ เป็นพี่ชายของคุณหญิง พจมาน ณ ป้อมเพ็ชร อดีตภริยาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พี่ชายของผู้ถูกร้อง และเป็นลุงของหลานอา ของผู้ถูกร้อง ย่อมถือว่า พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ เป็นเครือญาติของผู้ถูกร้อง จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่า การกระทำของผู้ถูกร้องมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และของประชาชนแต่อย่างใด แต่เป็นการกระทำที่มีเจตนาอำพราง หรือแอบแฝง เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง อันเป็นการกระทำที่ขาดจริยธรรม คุณธรรม และความถูกต้องชอบธรรม ในการใช้อำนาจหน้าที่ภายใต้วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารงานบุคคลภาครัฐไว้ ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่า บริหารบุคคลโดยระบบคุณธรรม ราชการต้องปฏิบัติต่อข้าราชการด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติปราศจากอคติ และมีความเป็นกลางทางการเมือง”

และ

“ เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานพฤติการณ์ทั้งปวงแห่งคดีประกอบกันแล้ว เห็นว่า การดำเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย และให้นายถวิล เปลี่ยนศรี พ้นจากตำแหน่ง เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเดียวกัน และมีความเชื่อมโยงกันกับการบรรจุแต่งตั้ง พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อันแสดงให้เห็นถึงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีวาระซ่อนเร้น โดยที่ผู้ถูกร้องได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ถือได้ว่าเป็นการเข้าไปแทรกแซงและก้าวก่ายการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่ หรือเงินเดือนประจำ และมิใช่ข้าราชการการเมือง และเป็นไปประโยชน์ของผู้อื่น คือ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ซึ่งเป็นเครือญาติของผู้ถูกร้อง อันเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 268 ประกอบมาตรา 266(2) และ (3)”

มูลเหตุที่ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ จึงไม่ใช่เรื่องที่ถูกกลั่นแกล้ง ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการสมคบคิดกัน ทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างที่ลิ่วล้อของระบอบทักษิณกล่าวอ้าง หากแต่เป็นเพราะ คุณหญิงพจมาน อยากให้พี่ชายได้ก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของตำรวจ เป็นเกียรติยศแก่ตระกูล ซึ่งมีพ่อเป็นนายพลตำรวจโท ที่มีตำแหน่งสูงสุดเป็นเพียงผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเท่านั้น

และนี่คืองานในหน้าที่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ซึ่งถูกพี่ชายคือ นช.ทักษิณ เชิดขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นที่เป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทย ทั้งๆ ที่ไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองเลย คือ รักษาผลประโยชน์ของพวกพ้องและเครือญาติ เพราะว่าเธอมีคุณสมบัติเหมาะสมคือ ไม่มีความรู้ ไม่มีความคิด ไม่มีความรับผิดชอบ จึงง่ายต่อการเชิดชักให้พูดให้ทำในสิ่งที่พี่ชายและพี่สะใภ้ต้องการ โดยไม่มีปากเสียง ข้อโต้แย้ง เพราะว่าเธอไม่รู้ เธอคิดไม่เป็น และไม่รู้จักคำว่าความรับผิดชอบ และภาวะผู้นำ คำที่เธอท่องติดปากเวลาถูกถามหาความรับผิดชอบ คือ เรื่องนี้ ได้มอบหมายให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปแล้ว


ตลอดระยะเวลา 2 ปี 9 เดือน 2 วัน ของยิ่งลักษณ์ ไม่ใช่การทำงานทุ่มเทเพื่อประชาชน โดยยึดหลักบริหาราชการแผ่นดิน แต่เป็นการทำงานให้พี่ชาย พี่สาว โดยไม่สนใจระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและหลักนิติธรรม เรื่องการโยกย้ายนายถวิลอันเป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดทางให้พลตำรวจเอกเพรียวพันธุ์ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นับเป็นผลงานชี้นแรกที่ทำเพื่อเครือญาติ ลำดับถัดไปคือ การคืนพาสปอร์ตให้พี่ชายและติดต่อประเทศต่างๆ ที่เคยห้าม นช.ทักษิณเข้าประเทศให้ออกวีซ่า ให้เข้าประเทศได้ การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเพื่อเปิดช่องให้พี่ชายและพี่สาวทำการทุจริต การผลักดันร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน และสุดท้ายที่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวง คือ การผลักดันร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เพื่อล้างความผิดคดีทุจริตให้พี่ชาย ซึ่งเป็นชนวนให้คนทั้งแผ่นดินลุกขึ้นมาขับไล่ยิ่งลักษณ์ จนไม่มีที่จะยืนอยู่บนประเทศนี้ เหมือนพี่ชายแล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น