xs
xsm
sm
md
lg

บ้านปูหนุน “โครงการ Banpu Champions for Change” ทะยานสู่รุ่นที่ 10 เผย 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบเน้นแก้ปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรม พร้อมสร้างเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับสถาบัน ChangeFusion เผยชื่อ10 กิจการเพื่อสังคมที่ผ่านเข้ารอบ “โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” รุ่นที่ 10 พร้อมให้ทุนสนับสนุนเบื้องต้นรวม 800,000 บาท สำหรับนำไปต่อยอดกิจการให้บรรลุเป้าหมายในเวลา 3 เดือน ในปีนี้ ทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบต่างนำเสนอแผนธุรกิจที่มุ่งแก้ไขปัญหาสังคมด้วยไอเดียและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ที่สำคัญยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบของสากล (Sustainable Development Goals: SDGs) ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา (Quality Education) การสร้างงานสร้างรายได้ (Decent Work and Economic Growth) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being) เป็นต้น โดยสะท้อนออกมาจากการนำเสนอประเด็นที่แต่ละกิจการมุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน


นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย - สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การดำเนินธุรกิจในช่วงโควิด-19 ถือเป็นความท้าทาย แต่การทำธุรกิจเพื่อคนอื่นหรือกิจการเพื่อสังคมในช่วงเวลานี้ถือว่าท้าทายยิ่งกว่า เพราะนั่นแสดงถึงพลังใจที่ผู้ประกอบการต้องมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม ในขณะที่บรรยากาศทางธุรกิจก็ไม่ได้เอื้อให้กับผู้ประกอบการ ทางเดียวที่จะนำพาให้กิจการเพื่อสังคมสามารถข้ามผ่านอุปสรรคเพื่อสร้างอิมแพคให้กับสังคม คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ บ้านปูและ ChangeFusion เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับสังคมและชุมชนที่พวกเขาอยู่ เราจึงขอร่วมฉลอง 10 ปี ของโครงการ ด้วยการสนับสนุนและให้กำลังใจพวกเขาในการสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์และยืดหยุ่นเพียงพอในการรองรับสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นนี้”

จุดเด่นของ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบในปีนี้ คือ การนำวิธีคิดเชิงนวัตกรรม และแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามาเพิ่มศักยภาพธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาสังคมที่หลากหลาย ได้แก่


ด้านสิ่งแวดล้อม
•Food Loss Food Waste ธุรกิจที่ต่อยอดการจัดการขยะในชุมชนมาสู่การพัฒนาสินค้าที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ โดยใช้หนอนและแมลงเป็นตัวช่วยในกระบวนการย่อยสลาย และแปรรูปขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ปุ๋ย และอาหารสัตว์ เพื่อลดการฝังกลบขยะอินทรีย์และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
•Banana Land ธุรกิจที่ตั้งใจจะพัฒนาชุมชนในตำบลภูหอ จังหวัดเลย ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ยั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้ผ่านการจัดทริปที่พร้อมจะพาไปเรียนรู้วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของคนในชุมชน ตั้งแต่การทอผ้าฝ้าย บวชป่า ทำสปา ไปจนถึงการรับประทานอาหารที่ใช้วัตถุดิบออร์แกนิกของชุมชน เพื่อสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชน
•Reviv ธุรกิจให้บริการซ่อมและปรับแต่งเสื้อผ้าออนไลน์ที่เชื่อว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นก็ยั่งยืนได้บนพื้นฐานของเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยร่วมมือกับแรงงานนอกระบบที่มีทักษะฝีมือในการซ่อมแซมเสื้อผ้าเก่าให้กลับมาใช้ได้อีกครั้ง รวมถึงนำเสื้อเก่ามาปรับโฉมใหม่ด้วยสารพัดเทคนิค เพื่อชะลอการบริโภคสินค้าแฟชั่น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด


ด้านการพัฒนาอาชีพ
•Rosecare แพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวมข้อมูลและให้บริการจัดหาผู้รับจ้างทำงานบ้าน เพื่อช่วยลดปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม พร้อมกับคำนึงถึงการรักษาประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง
•Anywhere Work ธุรกิจที่มุ่งสร้างอาชีพและพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกลุ่มแรงงานเปราะบาง เพื่อให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เช่น การแปลงเอกสารเป็นไฟล์ดิจิทัล และการคีย์ข้อมูลให้ระบบ AI จดจำและเรียนรู้สิ่งต่างๆ


ด้านการศึกษา
•Hmong Cyber ธุรกิจที่ต่อยอดจากโครงการพัฒนาทักษะของเยาวชนชาวม้งในหมู่บ้านน้ำจวง มาสู่การพัฒนาชุมชนที่พึ่งพาตนเองและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและงานเทศกาล โดยใช้แอปพลิเคชันจองทัวร์และหาที่พักเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวเข้ากับคนในชุมชน โดยมีเป้าหมายใหญ่คือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างยั่งยืน
•insKru แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการประเมินคุณภาพของครู ที่ให้ความสำคัญกับ ‘เสียง’ ของนักเรียนเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นมิตรกับทั้งครูและนักเรียน โดยมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแนะนำเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้ครูนำไปปรับใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Active Learning)
•แพลตฟอร์ม "โตแล้วไปไหน?" ระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้วิเคราะห์และทำความรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ความต้องการ ความถนัด ความชอบ และข้อจำกัดต่างๆ รวมถึงได้ทำกิจกรรมทดสอบเลือกเส้นทางต่างๆ ผ่าน VDO Call เพื่อเพิ่มทักษะการตัดสินใจให้นักเรียนสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะกับตนเองในอนาคตได้อย่างมั่นใจ


ด้านสุขภาพ
•HATO แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดให้คนที่มีความเครียดได้แลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้สึกร่วมกัน รวมถึงให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความเครียด โดยมีเป้าหมายคือการสร้างสังคมที่เข้าใจความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิต รวมถึงให้กำลังใจคนที่เผชิญกับภาวะความเครียดและปัญหาทางจิตใจ


ด้านการเกษตร
•นานาญ ธุรกิจที่คิดค้นพัฒนานวัตกรรมกับดักแมลงโซลาร์เซลล์อัตโนมัติ ที่สามารถใช้กำจัดแมลงได้ด้วยการติดตั้งบริเวณแปลงเพาะปลูก เพื่อช่วยให้เกษตรกรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลด ละ เลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช


นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion กล่าวว่า “โครงการ BC4C ได้เดินทางมาถึงหนึ่งทศวรรษแล้ว BC4C รุ่นที่ 10 ต้องเจอกับความท้าทายมากขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 เพราะเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อีกทั้งเป็นจังหวะที่ยากสำหรับการทำธุรกิจใหม่ แต่พวกเขามีรุ่นพี่ BC4C ที่พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยให้เข้าใจปัญหาและมองเห็นโอกาสการเติบโตในอนาคต โครงการนี้ยังสร้างระบบนิเวศที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคและสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปด้วยกัน”

ทั้ง 10 ทีมจะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปบ่มเพาะทักษะสุดเข้มข้น และลงมือทำธุรกิจจริงตลอดระยะเวลา 3 เดือน ก่อนที่โครงการฯ คัดเลือกเพียง 5 ทีมชนะเลิศในเดือนสิงหาคม 2564 โดยทีมชนะเลิศทั้งหมดจะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมรวม 1.25 ล้านบาท เพื่อนำไปสานต่อกิจการเพื่อสังคมให้บรรลุเป้าหมาย มาลุ้นกันว่ากิจการเพื่อสังคมทีมไหนจะสามารถปั้นกิจการให้เติบโตไปพร้อมๆ กับสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมได้อย่างยั่งยืน และคว้าชัยชนะไปในที่สุด

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและการแข่งขันที่เข้มข้นของผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม รุ่นที่ 10 หรือ Banpu Champions For Change (BC4C#10) ได้ที่ www.facebook.com/banpuchampions

###


เกี่ยวกับบ้านปู
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูเชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น