xs
xsm
sm
md
lg

มุกกลุ่มใหม่ “นักเรียนทุนรัฐบาลปลดแอก” เรียกร้องประชาธิปไตย อ้างทุนมาจากภาษีประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนปลดแอกมีแล้ว นักเรียนทุนรัฐบาลปลดแอกก็มา พบบุคคลนิรนามตั้งกลุ่มใหม่ หนุนกลุ่มคณะราษฎร 2563 ชัด อ้างถ้าการเมืองดี จะได้ไม่ต้องมีสัญญาทาสกับรัฐบาล ได้ทำงานมีรายได้ที่เหมาะสมกับวุฒิ ไปอยู่ในจุดที่ส่งเสริมพวกเขาได้ ไม่ต้องเจอราชการไทยล้าหลัง

วันนี้ (17 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ได้มีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “กลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลปลดแอก” โดยไม่เปิดเผยตัวตนว่าเป็นใคร มาจากไหน ได้ตั้งเพจเฟซบุ๊กเมื่อเวลา 06.47 น. ที่ผ่านมา ก่อนที่จะโพสต์แถลงการณ์เมื่อเวลา 06.54 น. เรื่อง การใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมและจุดยืนต่อการเรียกร้องประชาธิปไตย อ้างว่า เงินทุนที่ใช้ศึกษาเล่าเรียน มาจากภาษีประชาชน เพื่อให้กลับไปพัฒนาประเทศ ไม่ใช่กลับไปเป็นทาสรัฐบาล หรือสำนักงาน ก.พ. พร้อมสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มคณะราษฎร 2563 และขอประณามการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อผู้ชุมนุมในทุกกรณี

“ในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น ทุนเล่าเรียนหลวง ทุน ก.พ. ทุน สกอ. ทุน พสวท. ตลอดจนทุนอื่นๆ พวกเราได้รับภาษีของราษฎรชาวไทย เพื่อใช้ในการเล่าเรียนศึกษา โดยมีจุดหมายเพื่อนำความรู้มาพัฒนาประเทศ หากแต่ในสังคมที่ปราศจากซึ่งความยุติธรรม เสรีภาพ และประชาธิปไตยนั้น ความรู้ความเพียรพยายามที่เราศึกษามาคงเปรียบได้กับฝุ่นละอองไร้ค่าที่ไม่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในสถานการณ์เช่นนี้ เราไม่อาจวางตัวเป็นกลาง ที่จะเพิกเฉยต่อความอยุติธรรม การประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง การใช้กฎหมายที่เกินกว่าเหตุของรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรม ทั้งการเข้าสู่อำนาจและการใช้อำนาจ พวกเรามีจุดยืนเดียวกับการต่อสู้ของคณะราษฎร พวกเราเชื่อว่าเราและคณะราษฎร มีเป้าหมายเดียวกัน คือการเห็นประเทศชาติพัฒนา และการเมืองที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต” แถลงการณ์ ระบุ

ในแถลงการณ์ ระบุว่า ถ้าการเมืองดี การบริหารทุนรัฐบาลจะมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ นักเรียนทุนรัฐบาลจะได้รับสิทธิทางแพ่งอย่างเหมาะสม และไม่ต้องมาอยู่ภายใต้ทุนสัญญาอันอยุติธรรม หรือสัญญาทาสที่บังคับจำนวนปีการทำงานเป็นสองเท่า หรือเงินเป็นสามเท่า นักเรียนทุนรัฐบาลจะได้รับค่าครองชีพ ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพ และนักเรียนทุนรัฐบาลที่มีเป้าหมายอยากนำความรู้ไปพัฒนาประเทศ จะได้ทำงานในตำแหน่งและมีรายได้ที่เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา มีโอกาสใช้ศักยภาพความรู้อย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกขัดขวางจากระบบอันล้าหลังของราชการไทย โครงสร้างราชการจะสามารถบริหารทรัพยากรนักเรียนทุนรัฐบาลได้อย่างประสิทธิภาพ และสามารถเอาบุคลากรที่มีความรู้ไปอยู่ในจุดที่ส่งเสริมพวกเขาได้ และนักเรียนทุนรัฐบาลในต่างประเทศจะไม่ถูกคุกคามจากสำนักผู้ดูแลนักเรียนเมื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

“ด้วยเหตุนี้กลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลปลดแอก จึงขอแสดงจุดยืนร่วมกับคณะราษฎร และจะมุ่งมั่นสานต่ออุดมการณ์เพื่อประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายไปจนถึงที่สุด ขอให้เสรีภาพจงอยู่กับพวกเรา” แถลงการณ์ ระบุ


สำหรับทุนของรัฐบาล หมายถึงทุนที่ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และทุนที่ได้จากแหล่งทุนอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนดเป็นทุนของรัฐบาล ซึ่งจัดสรรเพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรม หรือเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผู้รับทุน สนองความต้องการกําลังคนของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณภาพ มีความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปใช้พัฒนาประเทศ ผ่านกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ ในแต่ละปีสำนักงาน ก.พ. จะจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) เป็นจำนวน 500 ทุน ทั้งเพื่อการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อให้ไปศึกษาต่อและกลับเข้ารับราชการเมื่อสำเร็จการศึกษา 40% และเพื่อการพัฒนาข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วในส่วนราชการต่างๆ โดยจัดสรรเป็นทุนการศึกษา และทุนฝึกอบรมระยะสั้น 60% ของจำนวนทุนที่จัดสรรในภาพรวมแต่ละปี

นอกจากทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.พ. แล้ว ยังมีแหล่งทุนของรัฐบาลจากเจ้าของทุนอื่นๆ ตามความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาวิทยากรเฉพาะด้าน ตามประเภทหรือสังกัดของข้าราชการเพื่อสิ่งเสริมการขับเคลื่อนของภาครัฐในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ อาทิ ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนกระทรวงสาธารณสุข ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทุน 1 อำเภอ 1 ทุน ในการดูแลจัดสรรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...