xs
xsm
sm
md
lg

ม.เกริก แจงสารนิพนธ์ ป.โท “มาริโอ้ เมาเร่อ” ถูกต้องตามมาตรฐาน ชี้ทำในบริบทการเมืองปี 59

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ชี้แจงสารนิพนธ์ปริญญาโทของ “มาริโอ้ เมาเร่อ” นักแสดงหนุ่ม ถูกต้องตามมาตรฐาน ชี้ผลการวิจัยทำขึ้นในบริบททางการเมืองปี 2559 อาจแตกต่างจากยุคนี้ แต่น้อมรับผิดพลาดในกระบวนการพิสูจน์อักษร

วันนี้ (16 ก.ย.) รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ออกแถลงการณ์ชี้แจงเรื่องสารนิพนธ์ของนายมาริโอ้ เมาเร่อ ดารานักแสดงชื่อดัง เมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา ระบุว่า จากกรณีที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลฯ เกี่ยวกับเรื่องสารนิพนธ์ของนายมาริโอ้ เมาเร่อ วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

1. การทำสารนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อนุญาตให้ทำวิจัยเชิงปริมาณได้ ซึ่งสารนิพนธ์ของนายมาริโอ้นั้นเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการสำรวจทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปี พ.ศ. 2559

สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาหัวข้อ ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยทดสอบแบบสอบถาม กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบวิธีการสุ่มตัวอย่าง ประมวลผลวิเคราะห์และอภิปรายผล ตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยมีอาจารย์ผู้สอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย และอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบทุกขั้นตอน ตลอดจนมีการสอบปกป้องสารนิพนธ์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งนายมาริโอ้ได้นำเสนอสารนิพนธ์ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มาริโอ้สอบผ่านการปกป้องสารนิพนธ์ เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2559

คุณภาพสารนิพนธ์ของนายมาริโอ้ จึงเป็นไปตามมาตรฐานสารนิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสื่อสารการเมือง) ทุกประการ

กรณีที่ทางโซเชียลฯ ตั้งข้อสังเกตว่า ผลการวิจัยพบว่าดารานักแสดงมีทัศนคติต่อการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับดีมาก ด้านเศรษฐกิจและด้านเสรีภาพของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยระบุว่ารัฐบาลมีการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน

งานวิจัยนี้กระทำขึ้นในบริบททางการเมืองปี พ.ศ. 2559 อันเป็นปีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำการยึดอำนาจมาปีเศษ อารมณ์ความรู้สึกของประชาชน โดยเฉพาะดารานักแสดงยังชื่นชอบในตัวของนายกรัฐมนตรีอยู่ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนในขณะนี้โดยสิ้นเชิง

2. การจัดทำเล่มสารนิพนธ์ เกิดขึ้นหลังจากการสอบปกป้องแล้ว โดยจะมีพนักงานทำการพิสูจน์อักษร จัด format (รูปแบบ) แล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการเข้าเล่มปกแข็ง นำส่งมหาวิทยาลัย ซึ่งสารนิพนธ์ของมาริโอ้อาจมีข้อบกพร่องจากการพิสูจน์อักษรอยู่มาก อันอาจเกิดจากความผิดพลาดในการพิสูจน์อักษร ทางวิทยาลัยขอน้อมรับความบกพร่องนี้ และจะปรับปรุงมิให้เกิดขึ้นอีกในงานวิจัยฉบับต่อๆ ไป จึงเรียนมาเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านทราบ


กำลังโหลดความคิดเห็น...