xs
xsm
sm
md
lg

บขส.เปิดรับสมัครคัดเลือก “เอ็มดีคนใหม่” รอบสอง ตั้งแต่วันนี้-6 พ.ย. 63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บขส.ประกาศรับสมัครสรรหาเอ็มดีคนใหม่อีกรอบ ระหว่างวันที่ 16 ต.ค.-6 พ.ย. 63 หลังการสรรหาครั้งก่อนหน้ามีผู้สมัคร 2 ราย แต่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณา

รายงานข่าวจาก บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า บขส.ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาทำการ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เช่น สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง มีวิสัยทัศน์การบริหารจัดการในกิจการด้านการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการขนส่ง มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารองค์กรเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความสามารถในการจัดโครงสร้างองค์กร ให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีบุคลิกภาพ มีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ดี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.transport.co.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด เลขที่ 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บขส.แล้ว โดยมีผู้สมัคร 2 ราย แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด จึงต้องเปิดรับสมัครอีกครั้ง
กำลังโหลดความคิดเห็น...