xs
xsm
sm
md
lg

ลูกค้า-เจ้าหนี้ “การบินไทย” ทำอย่างไร? เผยขั้นตอนควรรู้ หลังศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์หลังจากศาลล้มละลายกลางสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ไม่ว่าจะหนี้ทางการค้า หนี้ค่าเช่า หนี้หุ้นกู้ รวมทั้งหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร ส่วนสมาชิก ROP ไม่ต้องยื่น เพราะไม่ใช่เจ้าหนี้ในหนี้เงิน แต่ขยายไมล์สะสมถึง ธ.ค. 2564

วันนี้ (14 ก.ย.) จากกรณีที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่การบินไทยเสนอ ได้แก่ พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน, นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล, นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค, นายบุญทักษ์ หวังเจริญ, นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และบริษัท อีวาย คอร์ปอเรทแอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับกำหนดการคร่าวๆ คือ ไตรมาส 4/2563 การบินไทยนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง จากนั้นต้นปี 2564 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย และไตรมาส 1/2564 ศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผน

สำหรับเจ้าหนี้ - กรมบังคับคดีจะดำเนินการแจ้งคำสั่งศาลให้เจ้าหนี้ โดยต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ได้เลยทางออนไลน์ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนลงในราชกิจจานุเบกษา

ระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบังคับคดี เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.led.go.th/tgreorg/

หรือหากต้องการยื่นคำขอรับชำระหนี้ด้วยตัวเอง สามารถยื่นได้ 4 แห่ง คือ

1. การบินไทย สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต โถงอาคาร 1 ชั้น 1 เริ่ม 23 ก.ย. 2563 เปิดให้บริการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

2. กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์, สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ, ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า (ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารเอ ชั้น 1)

3. สำหรับหุ้นกู้การบินไทย ให้ไปที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถนนวิภาวดีรังสิต โดยผู้ถือหุ้นกู้ของการบินไทย สามารถตรวจสอบจำนวนหนี้หุ้นกู้ได้ที่เว็บไซต์ http://www.tgbondinfo.com

4. สำหรับหุ้นกู้กลุ่มสหกรณ์ ให้ไปที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนนครอินทร์ จ.นนทบุรี


เจ้าหนี้ที่มีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ จะต้องป็นบุคคลที่มีสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ที่เป็นหนี้เงิน โดยต้องเกิดก่อนวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการ (14 ก.ย. 2563) รวมถึงหนี้การค้า หนี้ค่าเช่า หนี้หุ้นกู้ โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้

1. บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) หรือเอกสารแสดงอำนาจของนิติบุคคล กรณีที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้แทนผู้อื่น ใช้หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

2. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นหนี้

2.1 กรณีหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) ได้แก่ สำเนาบัตรโดยสาร สำเนาหลักฐานการจ่ายเงิน และสำเนาเอกสารยืนยันการขอรับเงินค่าบัตรโดยสารคืน (Refund) เป็นต้น

2.2 กรณีหนี้หุ้นกู้ ได้แก่ สำเนาใบหุ้นกู้ หรือขอหนังสือรับรองจากนายทะเบียน ในกรณีที่ไม่สามารถหาใบหุ้นกู้ได้

2.3 กรณีหนี้การค้า ได้แก่ สำเนาสัญญาหรือข้อตกลง สำเนาใบสั่งซื้อ (Purchase Order) สำเนาเอกสารหลักฐานการส่งสินค้าหรือให้บริการตามสัญญา และสำเนาใบแจ้งหนี้ (Invoice) เป็นต้น

ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ เจ้าหนี้อาจจัดเตรียมคำแปลภาษาไทย โดยให้ผู้แปลลงชื่อรับรองคำแปลมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

สำหรับลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) ถือเป็นเจ้าหนี้ในหนี้เงินที่มีสิทธิยื่นขอรับชำระหนี้ได้ ซึ่งจะได้รับชำระหนี้ตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการโดยไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ก็ได้

ลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสารแล้ว แต่ยังประสงค์จะเปลี่ยนเป็น Travel Voucher มาใช้แทนเงินสด ในการออกบัตรโดยสารของการบินไทยหรือไทยสมายล์ ให้ติดต่อ Call Center โทร.0-2356-1111 หรืออีเมล contact@service.thaiairways.com หรือ ติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารการบินไทย สำนักงานใหญ่และสำนักงานหลานหลวง ส่วนลูกค้าออกบัตรโดยสารที่สำนักงานต่างประเทศ สามารถติดต่อสำนักงานที่ออกบัตรโดยสารได้โดยตรงเช่นกัน

ลูกค้าที่ยังไม่ได้เดินทาง และยังไม่ได้ดำเนินการขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Unused Ticket) ยังคงมีสิทธิใช้บัตรโดยสารของการบินไทยได้ เมื่อการบินไทยกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติและให้บริการด้านการบินได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้หรือดำเนินการทางกฎหมายใดๆ

สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus (ROP) ไม่ใช่เจ้าหนี้ในหนี้เงิน ไม่ต้องยื่นขอรับชำระหนี้ และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์จากสถานภาพสมาชิก และสถานภาพความเป็นสมาชิกจะยังคงอยู่ พร้อมขยายอายุไมล์สะสมที่จะหมดอายุในปี 2563 ออกไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564
กำลังโหลดความคิดเห็น...